Směrnice o Ochraně Údajů

Datum poslední změny: 1. srpna 2018

Daikin Europe N.V. je 100% vlastněná dceřiná společnost japonské společnosti Daikin Industries Ltd. Daikin Group, která společně se svými evropskými pobočkami vyrábí, prodává, distribuuje a uvádí na trh klimatizační, topenářské, ventilační a chladicí zařízení a obchoduje s roztoky. 

Společnost Daikin Europe N.V., společně s jejími evropskými pobočkami (dále jen „DENV-G“, „my“, „nám“, „naše“ atd.) a její mateřskou společností Daikin Industries Ltd. (dále jen „DIL“), důsledně dbá na ochranu osobních údajů získávaných od subjektů údajů (dále jen „uživatel”, „vy”, „vaše”) off-line, prostřednictvím formulářů ve fyzické podobě, smluv, výkazů (dále jen „formuláře”), nebo on-line, prostřednictvím internetových stránek https://www.daikin.eu/ (dále jen „internetové stránky”) nebo https://www.daikinczech.cz/ (místní internetové stránky v dané zemi) a prostřednictvím například, a mimo jiné, (webových) aplikací, softwaru a digitálních nástrojů společnosti DENV-G (dále jen „aplikace”). 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 679/2016 (GDPR) s cílem: 

– zajistit transparentnost co do povahy osobních údajů, které získáváme off-line prostřednictvím formulářů nebo on-line prostřednictvím internetových stránek a/nebo aplikací; 
– zajistit transparentnost při využívání získaných osobních údajů; 
pomoci subjektům údajů při výkonu jejich práv. 

tímto stanovujeme tuto politiku ochrany osobních údajů. 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Naším cílem je zpracovávat vaše osobní údaje zákonným, přiměřeným a transparentním způsobem. 

Přečtěte si naši směrnici o ochraně osobních údajů a její klíčové pojmy, které jsou zde definovány. 

Pokud budete mít v tomto ohledu jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás

1. SPRÁVCI ÚDAJŮ, SPOLEČNÍ SPRÁVCI ÚDAJŮ A ZPRACOVATELÉ

Společnost Daikin Europe N.V. a její evropské dceřiné společnosti se sídlem v Evropské unii podléhají obecnému nařízení o ochraně údajů (EU) 679/2016 (GDPR) a všem dalším právním předpisům, které na základě výše uvedeného nařízení vstoupí v platnost v členském státě, v němž mají své sídlo.

SPRÁVCI ÚDAJŮ

Informujeme vás, že veškeré osobní údaje, které nám předáte off-line prostřednictvím formulářů nebo on-line prostřednictvím internetových stránek a/nebo budou používány pro níže popsané účely společností Daikin Europe NV se sídlem na adrese Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (číslo společnosti 412.120.336), ve funkci správce údajů (viz klíčové pojmy). 

Evropské dceřiné společnosti Daikin Europe N.V. jednají v pozici správců údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů získaných off-line prostřednictvím formulářů, nebo on-line prostřednictvím internetových stránek a/nebo aplikací. 

SPOLEČNÍ SPRÁVCI ÚDAJŮ

V budoucnu je možné, že Daikin Europe N.V spolu s DIL budou společně určovat na základě písemné dohody účely a prostředky zpracování osobních údajů jako společní správci údajů. 

V budoucnu je možné, že společnost Daikin Europe N.V. a její evropské dceřiné společnosti budou na základě písemné smlouvy určovat účely a prostředky zpracování osobních údajů jako společní správci (například a mimo jiné v případě, kdy se bude dceřiná společnost konkrétně účastnit zpracování osobních údajů na místní úrovni v rámci realizace projektu). 

Ve výše uvedených případech budou subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou zpracovávány společnými správci, o tom informovány.

ZPRACOVATELÉ ÚDAJŮ

Daikin Europe N.V. může rovněž jednat jako zpracovatel údajů jménem svých evropských dceřiných společností v případě jakéhokoli on-line nebo off-line zpracování osobních údajů, nad kterým budou mít kontrolu evropské dceřiné společnosti

Evropské dceřiné společnosti Daikin Europe N.V. mohou vystupovat v pozici zpracovatelů údajů jménem společnosti Daikin Europe N.V. a podle jejích pokynů, pokud byly uzavřeny dohody o zpracování údajů.

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME, A ÚČELY

Společnost DENV-G v nezbytné míře shromažďuje, zpracovává, eviduje, ukládá a předává osobní údaje subjektů údajů, které jsou předávány off-line prostřednictvím formulářů nebo on-line prostřednictvím internetových stránek a/nebo aplikací, a to mimo jiné: na základě návštěv internetových stránek; pomocí aplikací; vyplňováním off-line nebo on-line registračních formulářů; oznamování neshod; kontaktů se společností DENV-G; předkládání dokumentace při ucházení se o zaměstnání; klepnutí na tlačítka sociálních médií; poskytování zpětné vazby (např. ve formulářích, o výrobcích, v aplikacích, na internetových stránkách, prostřednictvím péče o zákazníky); odpovědí na průzkumy a dalších aktivit. 

Osobní údaje se shromažďují buď dobrovolně nebo povinně. V případech, kdy se osobní údaje podávají povinně, to bude odpovídajícím způsobem uvedeno. V případě, že subjekt údajů neposkytne nebo odmítne poskytnout osobní údaje, které společnost DENV-G označila za povinné, nebude společnost DENV-G moci pokračovat v procesu nebo činnosti, kterou si tento subjekt údajů vyžádal. 

Příkladem osobních údajů, které jsou označeny za povinné, jsou údaje, které se požadují v případě, že subjekt údajů hodlá předložit registrační formuláře. V tomto případě potřebuje společnost DENV-G některé osobní údaje s cílem zpracovat související žádost o registraci. Pokud se subjekt údajů hodlá zaregistrovat, ale neposkytne osobní údaje označené jako povinné, nebude společnost DENV-G moci žádost o registraci přijmout a zpracovat. 

Společnost DENV-G je oprávněna shromažďovat osobní údaje se souhlasem dotčeného zúčastněného subjektu údajů nebo bez něj, pokud: 1) musí být splněna zákonná povinnost; nebo 2) musí být nebo má být plněno podle smlouvy, u které je subjekt údajů smluvní stranou; nebo 3) existují oprávněné zájmy, veřejné zájmy nebo životně důležité zájmy, které je nutné chránit; nebo 4) o zpracování osobních údajů požádal společnost DENV-G příslušný orgán. 

Společnost DENV-G je dále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, jen pokud: 

– je účel tohoto dalšího zpracování slučitelný s účelem původního shromažďování vašich osobních údajů; 
– poskytnete svůj souhlas s tímto dalším zpracováním pro nový účel, který není slučitelný s účelem původního shromažďování vašich osobních údajů. 

V bodech 2.1. a 2.2 uvádíme osobní údaje, které shromažďujeme, a účely, pro které je shromažďujeme.

2.1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME OD VÁS NEBO OD TŘETÍCH STRAN.

V závislosti na účelu každého zpracování a v rozsahu, v jakém to bude nezbytné ,můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů jiného druhu, mimo jiné včetně jména, příjmení, data a místa narození, názvu, adresy, telefonu, mobilu, e-mailové adresy, jazyka, země, národnosti, čísla dokladu totožnosti, řidičského průkazu, vnitrostátního registračního čísla, čísla pasu, informací o dokončeném vzdělání, názvu zaměstnavatele, povolání, klientského čísla, adresy URL vašeho profilu na sociálních sítích, kreditní karty, preferencí, zájmů, zpětných vazeb. 

V závislosti na účelu každého zpracování se rovněž může stát, že budete požádáni o poskytnutí osobních údajů spadajících do některých zvláštních kategorií v rozsahu, v jakém to bude nutné (např. údajů týkajících se členství v odborových organizacích, osobní údaje týkající se zdravotního stavu). Společnost DENV-G bude zpracovávat tyto osobní údaje spadající do zvláštních kategorií v souladu s nařízením GDPR na základě: 1) výslovného souhlasu subjektu údajů; nebo 2) plnění právních povinností a/nebo výkonu práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení; nebo 3) životně důležitých zájmů subjektu údajů; nebo 4) vzniku, výkonu nebo obrany právních nároků; nebo 5) významného veřejného zájmu. 

Používáme také osobní údaje, které jste poskytli třetím stranám, například poskytovatelům služeb, nebo osobní údaje, které jsou veřejně známé, jako jsou například běžně potvrzované osobní údaje, osobní údaje viditelné na vašem webu nebo blogu nebo údaje, které jsou zveřejněny na vašem veřejně přístupném profilu na sociálních médiích. 

Společnost DENV-G může také získat osobní údaje prostřednictvím třetích stran v návaznosti na fúze, akvizice a jiné přeměny. 

2.1.1 Účely shromažďování osobních údajů. 

Po jejích získání používáme výše uvedené osobní údaje pro různé účely. Níže uvádíme jejich výčet: 

Obchodní administrativa a správa zákazníků. 
Společnost DENV-G musí být schopna řádně plnit smlouvy a provádět všechny nezbytné zákonné a účetní postupy. V důsledku toho bude společnost DENV-G potřebovat určité osobní údaje poskytované subjekty údajů off-line prostřednictvím formulářů, nebo on-line prostřednictvím internetových stránek a aplikací. V souladu s nařízením (EU) 679/2016 se pro účely plnění smluv nepožaduje souhlas subjektu údajů, který je nebo bude stranou smlouvy. Souhlas subjektu údajů se nevyžaduje ani v případě plnění zákonné povinnosti. 

Pokud jde o správu vztahů se zákazníky a poskytování spotřebitelských služeb, společnost DENV-G používá osobní údaje (např. jméno, země, státní příslušnost, e-mailová adresa, číslo klienta, informace o kreditní kartě) za účelem: 

– posouzení toho, zda by bylo možné prodat výrobek nebo poskytnout službu zákazníkovi před uzavřením smlouvy; nebo 
– zpracování písemných žádostí zákazníků, objednávek výrobků a služeb zákazníků a požadavků na zpětnou platbu (cash-back); nebo 
– identifikace a kontaktování zákazníků v záležitosti různých slev; nebo 
– informování zákazníků o právech spotřebitelů a dalších službách týkajících se zakoupeného výrobku nebo služby; nebo 
– informování zákazníků o propagačních kampaních a událostech společnosti Daikin a rozesílání souvisejících pozvánek; nebo 
– řízení přístupu do prostor, na internetové stránky a aplikace společnosti DENV-G; nebo 
– organizování a provádění servisních zásahů pro zákazníky a instalační společnosti; nebo 
– informování zákazníků o blížících se termínech údržby. 

Distribuce výrobků. 

Společnost DENV-G používá osobní údaje k distribuci výrobků, plnění smlouvy / právní povinnosti a zejména k tomu, aby: 

– umožnila svým evropským dceřiným společnostem distribuci výrobků a poskytování služeb prostřednictvím autorizovaných zástupců, obchodních partnerů, internetových stránek a/nebo prostřednictvím aplikací; nebo 
– umožnila distributorům dodávat výrobky, náhradní díly a služby (osobní údaje jsou například součástí dodacích listů doprovázejících přepravu zakoupeného výrobku); nebo 
optimalizovala prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím vypracování nabídek pro zákazníky; nebo 
– zlepšila a upevnila distribuci našich výrobků a služeb; nebo 
– sledovala technické údajů ze zařízení a stav smluv a projektů; nebo 
– pořádala a poskytovala školení zákazníkům, osobám provádějícím instalaci, zaměstnancům a subdodavatelům. 

Správa dodavatelů. 

Společnost DENV-G používá osobní údaje k vedení záznamů o dodavatelích a poskytovatelích služeb, k registraci a řízení objednávek, provozních nákladů a faktur předkládaných dodavateli nebo poskytovateli služeb, přičemž jedná na základě plnění smlouvy / právní povinnosti. 

Přímý marketing. 

Jako přední výrobce a dodavatel zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci (včetně tepelných čerpadel a chladicí techniky) a obchodník s roztoky je společnost DENV-G schopna vám poskytovat informace, které jsou přizpůsobeny vám a vašim potřebám na míru (např. pomocí údajů o transakcích vám společnost DENV-G může poskytovat informace o službách a nabídkách a podávat vám návrhy související s vaším nákupem. Jedná se o tzv. „přímý marketing“). 

Společnost DENV-G využívá nashromážděné osobní údaje, osobní údaje, které jsou veřejně dostupné (např. informace dostupné na internetu, výsledky vyhledávání, výsledky získané na stránkách sociálních médií) nebo osobní údaje získané od třetích stran (např. poskytovatelů služeb připojení k internetu) pro účely přímého marketingu a s cílem přilákat nové zákazníky.

Společnost DENV-G provádí přímý marketing také za účelem organizování vnitřních akcí, cest, prezentací a setkání pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery. 

Společnost DENV-G provádí přímý marketing různými prostředky, mimo jiné prostřednictvím SMS zpráv, průzkumů, e-mailů, internetových stránek, reklamy na internetu, databázového marketingu, aplikací a událostí. 

Společnost DENV-G provádí přímý marketing na základě svého oprávněného zájmu usilovat o splnění svých podnikatelských cílů. 

Splečnost DENV-G je oprávněna provádět přímý marketing v návaznosti na výslovný souhlas subjektu údajů.. Pokud nechcete dostávat vysoce personalizované nabídky, neměli byste poskytnout souhlas se zasíláním materiálů přímého marketingu, až o něj budete požádáni. 

Společnost DENV-G se zavazuje zajistit, aby informace v rámci přímého marketingu byly poskytovány způsobem, který je srozumitelný a přiměřený, a to prostřednictvím média stanoveného příjemcem, aby bylo případné obtěžování omezeno na minimum. 

Zlepšování kvality výrobků a služeb. 

Společnost DENV-G využívá na základě svého oprávněného zájmu podnikat nebo na základě souhlasu subjektu údajů údaje shromažďované prostřednictvím formulářů, dokumentace podávané při ucházení se o zaměstnání, průzkumů, dotazů, připomínek, zpětné vazby předložené společnosti DENV-G nebo ostatním společnostem v rámci skupiny Daikin za účelem: zlepšování svých výrobků a služeb; provádění dalších průzkumů; tvorby analytických modelů, modelů rizik, marketingových a jiných modelů a vytváření statistik. Společnost DENV-G rovněž využívá údaje o vašich transakcích při tvorbě globálních modelů a provádění analýz. 

Příklad: Může se stát, že společnost DENV-G bude potřebovat zpracovat informaci o počtu osob, kteří si zakoupili konkrétní výrobek značky Daikin nebo požádali o konkrétní službu. 

V tomto ohledu dbá společnost DENV-G na to, aby byly osobní údaje shromažďovaly co nejvíce v anonymizované nebo pseudonymizované formě s cílem zajistit, aby tyto osobní údaje nebyly snadno identifikovatelné, nebo aby dále nebyly identifikovatelné jako vaše. 

Postup při zpracování osobních údajů pro statistické účely je zejména odůvodněn snahou společnosti DENV-G zavádět strategická rozhodnutí s cílem lépe fungovat na trhu a poskytovat lepší výrobky a služby. 

Osobní údaje mohou být použity také k posouzení, zjednodušení a zdokonalení procesů společnosti DENV-G, například za účelem optimalizace kampaní, postupů a prodeje, a to jak off-line, tak i on-line prostřednictvím internetových stránek a/nebo prostřednictvím aplikací. 

Příklad: Pokud jste neukončili postup nebo proces prodeje, může se stát, že vás budeme kontaktovat s cílem zjistit, co se stalo, a zda vám můžeme pomoci. V tomto případě omezíme náš kontakt na poskytnutí technické a administrativní podpory pro tento konkrétní postup nebo proces. 

Nábor a výběr. 

Pro účely získávání talentovaných pracovních sil získává společnost DENV-G od volných a cílených uchazečů, kteří se například ucházejí o volná místa, mezinárodní stáže a studentské stáže osobní údaje, jako jsou například jméno, e-mail, telefonní číslo, informace o vzdělání, adresa URL profilu na sociálních médiích. Toto zpracování je možné vzhledem k tomu, že žadatelé dobrovolně podnikli kroky vedoucí k uzavření smlouvy s DENV-G. Osobní údaje poskytnuté žadateli (prostřednictvím vyplnění formulářů nebo registrace a vytvoření osobního účtu na internetových stránkách nebo při vstupu do aplikací) budou použity pro zpracování žádostí, kontaktování žadatelů v souvislosti s činností řízení lidských zdrojů, řízení náborových procesů (např. pozvání uchazečů k pohovorům a pro provádění písemných testů) a vypracování pracovních smluv. 

Společnost DENV-G se zavázala vymazat ze svých archivů osobní údaje, které patří žadatelům, jež nebyli přijati na konci výběrového řízení, pokud neexistuje žádný oprávněný důvod k jejich uchování. 

Správa zaměstnanců a mzdové benefity. 

Společnost DENV-G z titulu plnění (pracovní) smlouvy využívá osobní údaje za účelem řízení lidských zdrojů a zejména pro: 

řízení a vedení záznamů o pracovních smlouvách a mzdách; a/nebo 
úhrady mezd; a/nebo 
vedení záznamů o docházce, cestách a vzdělávacích činnostech zaměstnanců; a/nebo 
komunikaci se zdravotními pojišťovnami; a/nebo 
zajištění pojištění, majetku společnosti a mzdových benefitů související s výkony zaměstnancům. 

Vedení účetnictví. 

Společnost DENV-G z titulu plnění smlouvy využívá osobní údaje pro účely vedení účetnictví s cílem: 

vést záznamy o transakcích; nebo 
vydávat faktury spojené s prodejem a poskytovanými službami; nebo 
vyplnit daňová přiznání a související formuláře za účelem splnění daňových povinností; nebo 
zpracovat statistiky na základě záznamů o transakcích (například pokud jde o počet uskutečněných transakcí v dané oblasti); nebo 
dodržet platné právní předpisy a zákonné požadavky na národní, evropské i mezinárodní úrovni. 

Právní nároky a spory. 

Osobní údaje můžeme použít jako důkazy a při zjišťování, uplatňování a ochraně práv společnosti DENV-G nebo osob, které zastupuje (např. při sporech) v jakékoli jurisdikci jakékoli země (mimo jiné například právo společnosti DENV-G bránit se proti nekalé soutěži nebo právo společnosti DENV-G vymáhat plnění u neuhrazené faktury). 

Předcházení podvodům a trestné činnosti. 

Osobní údaje můžeme také použít k prevenci, odhalování a vyšetřování trestné činnosti a kybernetických rizik ohrožujících náš oprávněný zájem, nebo pokud nás o to veřejný orgán žádá. 

Firemní podnikání a hospodaření. 

Společnost DENV-G předává a/nebo společně využívá shromažďované osobní údaje se společností DIL a/nebo jinými společnostmi skupiny Daikin a/nebo jejich obchodními partnery pouze v případě potřeby a za účelem vypracování pravidelných zpráv o výsledcích a aspektech podnikání, podnikatelských plánů a firemních strategií. Toto zpracování vychází z oprávněného zájmu společnosti DENV-G podnikat. 

Společnost DENV-G zpracovává osobní údaje evropských občanů, které byly zákonně získány jinou společností skupiny Daikin, pokud pro to neexistuje nějaká právní překážka (např. povinnost zachovávat mlčenlivost nebo ustanovení v právních předpisech o ochraně údajů). 

Společnost DENV-G se zavázala v souladu s nařízením (EU) 679/2016 podniknout všechna vhodná opatření na ochranu osobních údajů s ohledem na komunikaci uvnitř skupiny.

2.2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZÍSKÁVÁME Z POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK A/NEBO APLIKACÍ

2.2.1 Účely shromažďování osobních údajů. 

Pokud navštívíte internetové stránky a/nebo aplikace, shromažďuje společnost DENV-G některé vaše osobní údaje pro následující účely: 

Usnadnění používání internetových stránek a/nebo aplikací. 

Díky shromažďování některých osobních údajů (např. adresy IP, přihlašovacích údajů) z titulu souhlasu subjektu údajů nebo oprávněného zájmu je společnost oprávněna DENV-G přizpůsobovat internetové stránky a/nebo aplikace vašim potřebám. 

Díky používání souborů cookies, společnost DENV-G automaticky shromažďuje některé osobní údaje, jako jsou informace o konkrétních zařízeních (např. adresa IP, typ prohlížeče), přihlašovací informace (např. dotazy při vyhledávání informací) a geolokalizační informace (např. prostřednictvím přístupového bodu Wi-Fi) s cílem usnadnit používání internetových stránek a/nebo aplikací a zvýšit vaše pohodlí při jejich používání. 

Příklad: s cílem podpořit a zjednodušit proces vaší identifikace ukládáme vaše uživatelské jméno a heslo prostřednictvím souboru cookie a vy tak nemusíte při každé návštěvě zadávat své identifikační údaje ani žádné osobní údaje. 

Společnost DENV-G používá různé typy souborů cookie: nezbytné, funkční, sociální zásuvné sledovací, reklamy třetích stran, analytické chokehold první strany. Další informace o souborech cookie, o tom, co to vlastně je, jaké jejich typy používáme a proč je používáme se dočtete v naší „směrnici pro používání souborů cookie”. 

Sledování zájmů a preferencí subjektů údajů. 

Společnost DENV-G je oprávněna v rámci svých internetových stránek a/nebo aplikací z titulu souhlasu subjektu údajů nebo oprávněného zájmu systematicky a pravidelně sledovat osobní údaje prostřednictvím technologií automatizovaného rozhodování / profilování a souborů cookie. Cílem tohoto snažení je vyhodnotit určité osobní aspekty týkající se dané fyzické osoby, zejména za účelem analýzy a predikce aspektů souvisejících s prováděním práce, hospodářskou situací, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, lokalitou nebo momenty (geolokalizace) této fyzické osoby. 

Více se dočtete v naší „směrnici pro používání souborů cookie”.

3. BUDOU SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNUTY TŘETÍM STRANÁM?

Ve snaze naplnit výše uvedené účely se může stát, že si společnost DENV-G bude muset vyžádat určité služby, poradenství a/nebo pomoc od třetích stran, mimo jiné služby údržby aplikací a opravy chyb, nákupu aplikací, hostování dat, poradenství ohledně dodržování zákonů a předpisů, vývoje aplikací, řízení lidských zdrojů, zásobování, služby poskytovatelů připojení k internetu, služby tvorby statistik a jiné služby. 

V tomto ohledu jsme oprávněni v nezbytné míře předávat nebo poskytovat osobní údaje, které jsme shromáždili, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subdodavatelům a obchodním partnerům, které jsou vůči společnosti DENV-G nebo Daikin Group třetími stranami. 

Společnost DENV-G neprodává vaše osobní údaje třetím stranám, ani je jim pro jejich vlastní potřebu nepropůjčuje. 

Vždy, když musíme předat nebo zpřístupnit některé osobní údaje, které jsme shromáždili, třetím stranám, s výjimkou případů oprávněných zájmů těchto třetích stran, společnost DENV-G zajistí, aby měla s touto třetí stranou uzavřenu dohodu o zpracování údajů podle ustanovení nařízení (EU) 679/2016, ve které bude stanoven požadavek, aby tato třetí strana dodržovala zásady a ustanovení téhož nařízení a aby sladila své postupy s odpovídajícími normami zabezpečení.

4. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ (MIMO EU)

V rozsahu výše popsaných účelů společnost DENV-G předává a společně používá shromažďované osobní údaje, které patří subjektům údajů v Evropské unii, se společností DIL a/nebo jinými společnostmi v rámci Daikin Group a/nebo s obchodními partnery se sídlem v zemích mimo EU zemí. 

Informujeme vás, že společnost DENV-G má uzavřena příslušná standardní smluvní ustanovení a zavedla odpovídající záruky týkající se případného přenosu osobních údajů mezi společnostmi Daikin Europe a DIL. V případě každého přenosu osobních údajů do země mimo EU se společnost DENV-G zavazuje: 

– zajistit dostatečnou úroveň ochrany stanovením příslušných záruk a dodržením ustanovení nařízení (EU) 679/2016; 
– řídit přenos osobních údajů na základě: 
a) rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně; nebo 
b) standardních smluvních ustanovení / závazných firemních pravidel; nebo 
c) etického kodexu schváleného příslušným dozorovým orgánem / úředních certifikací zabezpečení. 
– řídit přenos osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, jehož osobní údaje mají být přenášeny, nebo na základě výjimek podle článku 49 nařízení (EU) 679/2016, pokud přenos nemůže být proveden na základě případů uvedených v bodech a), b), c).

5. ULOŽENÍ A KRITÉRIA

Společnost DENV-G si neponechává vaše osobní údaje navždy. Vaše osobní údaje používáme pouze v nezbytné míře a pouze pro naplnění výše popsaných účelů. Jakmile již daný cíl neexistuje, zavazujeme se smazat osobní údaje, pokud jejich archivaci na mezinárodní, evropské nebo vnitrostátní úrovni nevyžadují příslušné právní předpisy. 

Východiskem pro ukládání vašich osobních údajů je zákonné období uchovávání (to je zpravidla v trvání deseti let a trvá až do skončení platnosti smlouvy nebo ukončení obchodního vztahu). Toto období může být delší, pokud je to nezbytné pro výkon našich práv. 

Pokud zákonem není stanoveno žádné období uchování, může být období uchování zkráceno mimo jiné v závislosti na jednom z následujících kritérií: délka smlouvy a právní závazky; obchodní a organizační potřeby; dlouhodobý obchodní vztah; provádění přímého marketingu; statistika. 

Některé pohledy na věc se vyjasní až po delší době. Z tohoto důvodu může být u některých typů osobních údajů nutný delší časový horizont (např. v případě těch, kterých je zapotřebí pro navržení marketingových modelů a modelů rizik). 

Jak již bylo řečeno, společnost DENV-G dbá na to, aby v co největší míře pracovala s agregovanými, anonymizovanými nebo pseudonymizovanými osobními údaji, a aby v každém případě co nejrychleji zamazala vazby na jednotlivé osoby.

6. VAŠE PRÁVA COBY SUBJEKTU ÚDAJŮ A ZPŮSOB JEJICH VÝKONU.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany vašich osobních údajů nebo výkonu vašich práv, můžete se kdykoli obrátit v písemné formě na společnost Daikin Europe NV nebo jednu z jejích evropských dceřiných společností, zavoláním společnosti Daikin Europe N.V. nebo jedné z jejích evropských dceřiných společností, nebo zasláním poštou konkrétního formuláře nebo odesláním formuláře, který je k dispozici on-line v rámci každé sekce „Kontaktujte nás“ na internetových stránkách a/nebo v aplikacích. 

Jakmile začnou být vaše osobní údaje zpracovávány, máte jako subjekty údajů řadu práv, které máte možnost uplatnit, jak je uvedeno níže. 

Pokud budete chtít uplatnit svá práva, buďte co nejpřesnější. Společnost DENV-G je schopná správně zareagovat pouze na přesně formulované dotazy. Společnost DENV-G bude muset co nejpodrobněji ověřit vaši totožnost, aby bylo možné zabránit jiným osobám v uplatňování vašich práv. Při podání takové žádosti proto budete vyzváni k předložení platného dokladu totožnosti. 

Přístup ke svým osobním údajům získáte. 

Pokud chcete získat přístup k osobním údajům, které o vás společnost DENV-G zpracovává, nebo pokud chcete vědět více o: 

– účelech našeho zpracování; 
– kategoriích dotčených osobních údajů; 
– kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou poskytnuty osobní údaje; 
– předpokládaném období uchování nebo kritériích použitých k určení tohoto období; 
– právech subjekt údajů; 
– právech, která máte možnost uplatnit s ohledem na naše zpracování; 
– existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a předpokládaných 
– důsledcích; 

a veškerých dalších dostupných informacích o zpracování vašich osobních údajů, vyplňte následující formulář klepnutím sem. 

Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze za účelem ověření a zpracování žádosti. 

Pokud uplatníte své právo na přístup, společnost DENV-G vám poskytne co nejúplnější seznam nebo kopii vašich osobních údajů. 

Své osobní údaje můžete doplnit / opravit / vymazat / omezit jejich zpracování 

Může se stát, že některé osobní údaje, které o vás společnost DENV-G vede, nebudou (nebo přestanou být) správné. Také se může stát, že budete chtít své osobní údaje, které jste nám poskytli, doplnit. O opravu nebo doplnění svých osobních údajů můžete požádat klepnutím sem

Pokud chcete, aby společnost DENV-G vymazala vaše osobní údaje, vaše žádost bude zpracována, pokud nevzniknou žádné překážky jejího zpracování, nebo pokud toto vymazání nebude nepřípustné podle příslušného právního předpisu nebo oprávněných zájmů. Chcete-li požádat o výmaz vašich osobních údajů, klepněte sem

Omezení zpracování vašich osobních údajů docílíte kdykoli klepnutím sem

O převedení vašich osobních údajů na vás nebo na třetí strany můžete požádat 

Pokud byly vaše osobní údaje shromažďovány elektronickými prostředky, můžete požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na vás nebo na třetí stranu klepnutím sem

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete odvolat 

Nezapomeňte, že pokud poskytnete společnosti DENV-G svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat na základě uplatnění doporučeného postupu, který je stejně snadný jako postup při jeho udělování. 

Pokud chcete svůj souhlas odvolat, můžete to kdykoli udělat kliknutím sem

Námitku proti zpracování nebo proti zpracování systémy automatizovaného rozhodování můžete vznést 

Pokud nesouhlasíte s tím, jak společnost DENV-G zpracovává určité osobní údaje, můžete proti tomu vznést námitku klepnutím sem. Námitky budeme zpracovávat, ledaže budou existovat platné důvody, pro které tak nebudeme moci učinit (např. námitka bude zamítnuta, pokud bude dané zpracovávání osobních údajů prováděno v rámci boje proti podvodům). 

Pokud nesouhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů založeným výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky pr subjekt údajů nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, můžete kdykoliv vznést námitku klepnutím sem

Pokud nesouhlasíte s tím, jak DENV-G zpracovává vaše osobní údaje nebo máte v tomto ohledu nějaké další otázky, můžete se vždy obrátit na Úřad pro ochranu údajů v zemi vašeho bydliště (například pokud máte bydliště v Belgii, můžete se obrátit na příslušný Úřad pro ochranu údajů: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles).

7. POVĚŘENEC PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Níže uvádíme kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů společnosti DENV-G: 

Emailová adresa: euprivacy@daikin.co.jp
Pověřenec pro ochranu údajů, Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka 530-8323, Japonsko.

8. NEZLETILÉ OSOBY

Společnost DENV-G prostřednictvím svých internetových stránek nebo aplikací nezpracovává žádné osobní údaje fyzických osob mladších 16 let, ani těmto osobám neposkytuje komerční nabídky a nesnaží se je kontaktovat, pokud jí k tomu nedal souhlas jejich zákonný zástupce.

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DENV-G má zavedena dostatečná bezpečnostní opatření, jejichž cílem je zachovat neporušenost a bezpečnost údajů a zabránit náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění převáděných, ukládaných nebo jinak zpracovávaných osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 679/2016.

10. ZÁMĚRNÁ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DENV-G se před započetím zpracování, při kterém se využívají nové technologie, zavazuje provést posouzení dopadu na ochranu osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a podniknout odpovídající opatření.

11. DALŠÍ ZMĚNY V TÉTO SMĚRNICI O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Společnost DENV-G důsledně dbá na neustálé zlepšování ochrany osobních údajů. V této směrnici o ochraně údajů mohou být prováděny změny nebo aktualizace na základě nově vznikajících právních předpisů na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni. 

Společnost DENV-G vás bude informovat o všech podstatných změnách v této směrnici o ochraně údajů prostředky off-line nebo online (například prostřednictvím internetových stránek, při vaši první návštěvě nebo při každé významné aktualizaci této směrnice o ochraně údajů). 

Poslední verzi naší směrnice o ochraně údajů vždy naleznete na adrese https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html nebo v případě každé aplikace klepnutím na sekci „směrnice o ochraně údajů ”.