PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Publikováno dne 04.03.2021

Preambule

Platforma Daikin Europe N.V. provozuje online platformu v rámci domén www.redtradeables.com Platforma nabízí online tržiště pro obchodování s opakovaně použitelnými chladivy. Prodávajícím znovuzískaného chladiva je umožněno vkládat na tržiště nabídky chladiva pro recyklaci, regeneraci nebo likvidaci. Kupující nebo subjekty provádějící likvidaci mohou získávat nabídky z nabídkového záznamu a nakupovat chladiva k recyklaci, regeneraci nebo likvidaci. Tyto podmínky používání se vztahují na používání Platformy kterýmkoli uživatelem.

Obsah

A. Obecně
1. Rozsah působnosti
2. Definice a interpretace
3. Platforma, funkce a služby
B. Přijímání účastníků
4. Požadavky na používání platformy
5. Registrace
6. Uživatelské účty
C. Používání platformy a obchodování
7. Všeobecné povinnosti uživatele
8. Použití tržiště
9. Nabídkový záznam
10. Nabídkové řízení
11. Vklady a odmítnutí
12. Vyzvednutí a množství
13. Testování jakosti
14. Spor
15. Platby a převod vlastnictví
16. Odměna Platformy
D. Zvláštní ustanovení
17. Duševní vlastnictví, údaje
18. Prohlášení a záruky
19. Odpovědnost
20. Zpracování dat
21. Odškodnění
22. Důvěrnost, ochrana obchodního tajemství
23. Doba platnosti a ukončení
E. Různé
24. Kontakt, elektronická komunikace
25. Postoupení a vyrovnání
26. Změny
27. Částečná neplatnost
28. Rozhodné právo
29. Místo plnění, místo jurisdikce

 

A. Obecně
1. Rozsah působnosti

1.1 Tyto Podmínky používání určují používání Platformy a služeb poskytovaných prostřednictvím Platformy a poskytují právní rámec pro vztah mezi Platformou a Uživatelem. Tyto podmínky platí pro všechny Uživatele registrované od data zveřejnění uvedeného výše, kteří potvrdili svou právoplatnost.

1.2 Nutnou podmínkou pro obchodování prostřednictvím Platformy je použití funkcí platebních služeb zabudovaných do Platformy. Tyto platební služby nenabízí Platforma, ale Poskytovatel platebních služeb. Přijetím těchto Podmínek se Uživatel rovněž zavazuje přijmout rámcovou smlouvu Poskytovatele platebních služeb.

1.3 Tyto Podmínky používání obsahují veškeré podmínky, které lze uplatnit mezi Uživateli a Platformou, pokud jde o nabízené služby.

1.4 Použití účtu na platformě podle těchto podmínek v žádném případě nenahrazuje žádné ohlašovací povinnosti týkající se používání a / nebo zacházení s chladivy, jak mohou uživatelům nařizovat příslušné místní zákony.

 

2. Definice a interpretace
2.1 Definice

„Třídou A“ se míní jakost A chladiv, jak je stanovena v příloze A.
„Žadatelem“ se rozumí právní subjekt podávající na Platformu žádost o registraci.
„Třídou B“ se míní jakost B chladiv, jak je stanovena v příloze A.
„Nabídkou“ se rozumí buď Nabídka na prodej, nebo Nabídka na likvidaci.
„Nabídkovým řízením“ se míní proces, který začíná burzovním záznamem a končí buď Transakcí, nebo jejím zrušením.
„Kupujícím“ se rozumí právní subjekt, který nakupuje Chladiva.
„Vkladem Kupujícího / Vkladem Subjektu provádějícího likvidaci“ se rozumí částka vložená Kupujícím / Subjektem provádějícím likvidaci jako vázaná v nabídkovém řízení, vypočítaná na základě nabídky pro chladiva třídy A.
„Třídou C“ se míní jakost C chladiv, jak je stanovena v příloze A.
„Dnem“ se rozumí období 24 hodin počínající ve 12:00 hod. (poledne) a končící v 11:59 hod. (dopoledne) následujícího kalendářního dne.
„Vklady“ se míní vklady Prodejce, Kupujícího nebo Subjektu provádějícího likvidaci, podle okolností.
„Subjektem provádějícím likvidaci“ se rozumí právní subjekt, který nabízí služby likvidace Zaznamenaných produktů.
„Vázanou peněženkou“ se míní peněženka Platebního účtu u poskytovatele platebních služeb, ve které jsou uzamčeny vklady jako zabezpečení pro Transakce.
„Typem hodnocení“ se rozumí typ hodnocení třídy Chladiv buď měřením, nebo vlastním hodnocením na základě typu / řady vybavení a/nebo historických údajů o použitém typu chladiva;
„Zaznamenanými produkty“ se míní množství a jakost chladiv uvedených v Nabídkovém záznamu.
„Nabídkovým záznamem“ se rozumí zveřejnění Chladiv na Tržišti za účelem recyklace, regenerace nebo likvidace.
„Hlavní peněženkou“ se míní peněženka Platebního účtu u Poskytovatele platebních služeb, se kterou může držitel účtu volně nakládat.
„Tržištěm“ se míní část Platformy, která umožňuje Nabídkové záznamy a Nabídky Chladiv / pro Chladiva.
„Stranou“ nebo „Stranami“ se míní právní subjekt / právní subjekty, které jsou vázány těmito Podmínkami používání, tj. Prodejce, Kupující a Subjekt provádějící likvidaci.
„Platebním účtem“ se míní Hlavní peněženka společně s Vázanou peněženkou.
„Poskytovatelem platebních služeb“ se rozumí společnost Mangopay S.A., licencovaný poskytovatel platebních služeb podle zákonů Lucemburska (https://www.mangopay.com/start/download-tcs/) s obchodní adresou na 2 Avenue Amélie, 1125 Lucembursko.
„Platformou“ se rozumí všechny funkce nabízené provozovatelem v rámci domén retradeables.com, včetně uživatelského rozhraní a back-end systému.
„Chladivy“ se míní odčerpaná chladiva v jakostních třídách A, B a C, jak jsou stanoveny v Příloze A.
„Prodejcem“ se rozumí právní subjekt, který prodává Chladiva.
„Vkladem prodejce“ se rozumí částka vložená Prodejcem jako vázaná na základě nabídky na Chladiva třídy C.
„Podmínkami používání“ se míní tyto podmínky používání.
„Transakcí“ se rozumí převod Chladiva buď k prodeji, nebo k likvidaci Kupujícímu nebo Subjektu provádějícímu likvidaci, podle okolností.
„Částkou transakce“ se míní částka splatná na základě Transakční smlouvy po dokončení Transakce.
„Transakční smlouvou“ se rozumí dohoda mezi Stranami o prodeji nebo likvidaci Znamenaných produktů.
„Uživatelem“ se rozumí jakýkoli registrovaný uživatel Platformy označený Stranou za dostatečně oprávněného k používání Platformy a legálnímu zastupování této Strany v Transakcích.
„Uživatelským účtem“ se míní přihlašovací údaje, které Uživatel obdrží pro účely přihlášení a provozování služeb Platformy.
„Uživatelskou smlouvou“ se rozumí dohoda mezi Stranami a provozovatelem Platformy po provedení registrace, která opravňuje Uživatele k používání služeb.

 

2.2 Výklad

Pokud není uvedeno jinak, budou tyto Podmínky používání vykládány následujícím způsobem:

2.2.1 pokud to kontext připouští, odkaz na subjekt v jednotném čísle zahrnuje subjekt v množném čísle a naopak;

2.2.2 definovaný dokument nebo ustanovení zákonného práva představuje odkaz na tento definovaný dokument nebo ustanovení ve znění, v jakém jsou čas od času doplněny, přepracovány nebo aktualizovány;

2.2.3 nadpisy slouží pouze pro snazší orientaci a při konstrukci těchto Podmínek používání budou ignorovány;

2.2.4 pokud to kontext připouští, odkaz na subjekt v mužském rodu zahrnuje subjekt v ženském rodu a naopak.

 

3. Platforma, funkce a služby

3.1 Provozovatelem platformy je Daikin Europe N.V., společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese 8400 Oostende, Belgie, zapsaná v obchodním rejstříku města Oostende pod číslem společnosti 0412.120.336.

3.2 Platforma nabízí online tržiště pro obchodování s Chladivy za účelem recyklace, regenerace nebo likvidace, včetně zajištění přístupu k Poskytovateli platebních služeb za účelem zpracování platebních transakcí souvisejících s Transakcemi.

3.3 Funkce zahrnují Uživatelský účet. Prostřednictvím Uživatelského účtu může Uživatel spravovat Transakce na Platformě. Za použití Uživatelského účtu pro obchodní účely nese výhradní odpovědnost Uživatel. Platforma také poskytuje funkce pro komunikaci a předávání informací mezi Uživateli.

3.4 Platforma bude Uživateli k dispozici ve verzi zobrazené v rámci domén www.retradeables.com. Platforma může čas od času poskytovat Aktualizace nebo Upgrady. Uživatel nemůže Aktualizace nebo Upgrady nárokovat.

3.5 Větší Aktualizace nebo Upgrady týkající se fungování uživatelského rozhraní nebo výkonu či schopnosti obchodovat budou oznámeny Uživateli v přiměřené době ještě předtím, než Aktualizace a Upgrady vstoupí v platnost. Drobnější Aktualizace nebo Upgrady budou vyznačeny na platformě.

3.6 Platforma se může na základě vlastního uvážení rozhodnout integrovat služby od jiných poskytovatelů služeb.

3.7 Průměrná měsíční úroveň dostupnosti Platformy je 97 %. Může však docházet k mírným a/nebo dočasným odchylkám od této úrovně dostupnosti, které ale nepředstavují omezení funkčnosti.

B. Přijímání účastníků

4. Požadavky na používání Platformy

4.1 Žadatelé jednají v rámci své pravomoci jako obchodníci. Během procesu registrace podle části 5 těchto Podmínek používání Uživatel předloží požadované informace a dokumenty.

4.2 Žadatelé musí poskytnout všechna povolení a oprávnění potřebná k obchodování a/nebo likvidaci Chladiv na úrovni společnosti i na osobní úrovni, zejména certifikáty pro nakládání s fluorovanými plyny.

4.3 Uživatelé musí být držiteli řádného oprávněni k právnímu a výhradnímu zastupování Stran v Transakcích. Pokud jejich oprávnění skončí, musí o tom odpovídajícím způsobem informovat Platformu a s okamžitou platností ukončit všechny operace na Platformě.

4.4 Uživatel odpovídá za dbalé zacházení s Uživatelským účtem a informacemi v něm obsaženými.

4.5 Strany zřídí u Poskytovatele platebních služeb Platební účet za účelem plnění svých platebních závazků podle těchto Podmínek používání. Platební účet bude mít Hlavní peněženku a Vázanou peněženku.

 

5. Registrace

5.1 Použití Platformy vyžaduje registraci Žadatele. Registrace se provádí pouze online. Žadatel vyplní online registrační formulář a poskytne všechny požadované informace a dokumenty.

5.2 Registrace pro Platformu zahrnuje registraci u Poskytovatele platebních služeb. Veškeré informace a/nebo dokumenty požadované systémem za účelem registrace u Poskytovatele platebních služeb je nutné poskytnout prostřednictvím Platformy.

5.3 Poskytnuté informace musí být úplné, přesné a na vyžádání je třeba je doložit důkazy. Změny musí být neprodleně oznámeny Platformě. Platforma je oprávněna vyžádat si v případě potřeby další informace.

5.4 Podáním žádosti o registraci Žadatel potvrzuje, že:
• bude Platformu používat v rámci svého postavení výhradně jako obchodník,
• on a Strana, kterou zastupuje, jsou držiteli všech povolení a oprávnění potřebných k provádění činností na Platformě,
• Uživatel podávající žádost je patřičně oprávněn zastupovat Žadatele,
• veškeré informace a dokumentace poskytnuté k žádosti o registraci jsou správné.

5.5 Platforma ověří žádost o registraci zasláním ověřovacího e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Žadatelem.

5.6 Po schválení žádosti o registraci obdrží Žadatel schvalovací e-mail. Schvalovací e-mail nezahrnuje registraci u Poskytovatele platebních služeb.

5.7 Po obdržení schvalovacího e-mailu může Žadatel dokončit registraci těmito způsoby:
• přijetím těchto Podmínek používání kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko,
• přijetím Rámcové smlouvy Mangopay kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko,
• přijetím Zásad ochrany osobních údajů skupiny Daikin Europe kliknutím na příslušné zaškrtávací políčko.
Všechny dokumenty lze stáhnout ze schvalovacího e-mailu nebo z Platformy. Po zaškrtnutí souhlasu s těmito Podmínkami používání a úspěšné registraci Poskytovatelem platebních služeb bude Uživatelský účet aktivován.

5.8 Registrace může být zamítnuta z následujících důvodů:
• Informace uvedené v části 5.4 jsou nesprávné nebo neúplné;
• Poskytovatel platebních služeb odmítne schválit registraci Žadatele.

 

6. Uživatelské účty

6.1 Během registrace budou určeny personalizované bezpečnostní prvky pro Uživatelský účet. V zájmu zajištění bezpečnosti Uživatelského účtu musí heslo zvolené pro Uživatelský účet splňovat požadavky na silná hesla stanovené registračním systémem.

6.2 Uživatel bude vždy zachovávat důvěrnost přihlašovacích údajů a veškerých dalších personalizovaných bezpečnostních prvků a bezodkladně upozorní Platformu na jakýkoli neoprávněný přístup k Uživatelskému účtu nebo jeho zneužití. Platforma není odpovědná za žádné škody způsobené ztrátou přihlašovacích údajů nebo personalizovaných bezpečnostních prvků uživatelem.

6.3 Platforma je oprávněna kdykoli a bez předchozího upozornění z oprávněných důvodů Uživatelský účet zcela nebo zčásti zablokovat. Mezi oprávněné důvody patří mimo jiné porušení těchto Podmínek používání a důkazy o zneužití či ohrožujícím použití Platformy nebo o trestné činnosti.

 

C. Používání platformy a obchodování
7. Všeobecné povinnosti Stran

7.1 Strany se zavazují zdržet se jakýchkoli jednání, která by ohrozila nebo narušila funkce Platformy. Uživatel nebude mít přístup k žádným údajům, ke kterým není oprávněn přístup získat. Uživatel musí navíc zajistit, že informace, které oznamuje prostřednictvím Platformy, a data, která nahrává na Tržiště, nebudou obsahovat žádné viry, červy, trojské koně ani jiný škodlivý software.

7.2 Strany zavedou a budou udržovat nezbytná opatření k zabezpečení údajů po celou dobu platnosti Smlouvy o používání. Strany neprodleně uvědomí Platformu o veškerých technických změnách, ke kterým dojde v jejich sféře působnosti, pokud by takové změny mohly mít nepříznivý dopad na poskytování služeb Platformy nebo bezpečnost Platformy.

7.3 Strany mají zakázáno umisťovat na Platformu obsah (např. odkazy nebo rámce), který poškozuje práva třetích stran, porušuje právní předpisy, regulatorní požadavky nebo veřejný pořádek nebo je v rozporu s účelem Platformy.

7.4 Strany budou nápomocny při vyšetřování útoků třetích stran na Platformu, a to v rozsahu, v jakém je taková pomoc vyžadována.

7.5 Strany nahradí Platformě veškeré škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto povinností a odškodní Platformu za veškeré nároky třetích stran, včetně nákladů na právní zástupce a soudní výdaje, které Platformě v důsledku nedodržení těchto povinností vznikly.

 

8. Použití tržiště 

8.1 Při zápisu Chladiv do nabídkového záznamu na Tržišti použije Prodejce webovou šablonu zobrazenou ve funkci „nabídkového záznamu“ svého uživatelského účtu. Nabídkový záznam vydaný jinými komunikačními prostředky nebude povolen a bude smazán.

8.2 Prodejce zajistí, aby Zaznamenané produkty byly na skladě v prostorách Prodejce, připraveny k odeslání a bezpečně uskladněny a chráněny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, zejména s platnou Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

8.3 Změny v Nabídkovém záznamu může Prodejce provádět pouze vyřazením Zaznamenaných produktů a jejich opětovným zařazením. Prodejce může Zaznamenané produkty vyřadit kdykoli do doby, dokud není přijata Nabídka.

8.4 Platforma může zablokovat Nabídkový záznam,
• pokud existuje rozumný důvod předpokládat, že Nabídkový záznam porušuje požadavky těchto Podmínek používání nebo
• pokud nařídí zablokování Nabídkového záznamu insolvenční správce, soud nebo příslušný vládní nebo správní orgán se závaznou platností.
Právo Platformy zablokovat Uživatelský účet podle bodu 6.3 zůstává nedotčeno.

8.5 Nabídkové záznamy budou na Platformě řazeny v pořadí podle jejich vydání. Uživatelé mají možnost Nabídkové záznamy filtrovat a třídit.

 

9. Nabídkové záznamy

Vydáním Nabídkového záznamu Chladiv vyzývá Prodejce Uživatele Platformy, aby zadali Nabídku buď na nákup nebo na prodej Zaznamenaných produktů. Nabídkový záznam nepředstavuje právně závaznou nabídku. Nabídkový záznam vyžaduje následující informace:
• typ fluorovaného plynu (popis typu),
• počet extrakčních lahví,
• celková čistá hmotnost každé extrakční láhve (tj. maximální objem láhve),
• celkové extrahované množství,
• typ hodnocení,
• třída jakosti podle přílohy A.
Strany berou na vědomí, že množství a jakost Znamenaných produktů mohou být nakonec určeny testem podle oddílu 13.

10. Nabídkové řízení

10.1 Nabídka je závazná nabídka pro Nabídkový záznam a nelze ji změnit před jejím přijetím. Bude předložena prostřednictvím Uživatelského účtu Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci. Pro každý Nabídkový záznam se umístí Nabídka pro třídu A, B a C. Na každý Nabídkový záznam a třídu lze podat pouze jednu Nabídku. Nabídka musí činit minimálně 1 euro, nebo ekvivalent jednoho eura v případě použití jiné měny. Odvolání Nabídky je možné pouze v souladu s oddílem 11.2. Prodejce obdrží oznámení o Nabídce.

10.2 Prodejce si může svobodně vybrat, kterou z Nabídek chce přijmout. Kupující / Subjekt provádějící likvidaci obdrží oznámení o přijetí. Přijetím Nabídky bude uzavřena závazná smlouva (Transakční smlouva) za podmínek uvedených v oddílu 11. až 14.

 

11. Vklady a odmítnutí

11.1 Ve lhůtě 7 dní (168 hodin) po oznámení o přijetí Kupujícímu / Subjektu provádějícímu likvidaci vloží Prodejce do své Vázané peněženky Vklad Prodejce. Vklad Prodejce se vypočítá na základě nabídky třídy C podané Kupujícím / Subjektem provádějícím likvidaci.

11.2 Pokud nebude Vklad Prodejce proveden ve lhůtě uvedené v oddílu 11.1, je Kupující / Subjekt provádějící likvidaci oprávněn Transakci odmítnout. Odmítnutím Transakce končí. Prodejce může provést Vklad Prodejce až do doby odmítnutí Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci.

11.3 Je-li Vklad Prodejce proveden, obdrží Kupující / Subjekt provádějící likvidaci oznámení o vkladu. Do 7 dnů (168 hodin) po obdržení oznámení vloží Kupující / Subjekt provádějící likvidaci do své Vázané peněženky Vklad Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci. Vklad Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci se vypočítá na základě Nabídky třídy A podané Kupujícím / Subjektem provádějícím likvidaci. Prodejce obdrží oznámení o Vkladu Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci.

11.4 Pokud Kupující / Subjekt provádějící likvidaci neposkytne Vklad ve lhůtě stanovené v části 11.3, Prodejce může Transakci odmítnout. Odmítnutím Transakce končí. Vklad Prodejce bude převeden do Hlavní peněženky Prodejce. Kupující / Subjekt provádějící likvidaci může provést Vklad až do odmítnutí Prodejce.

11.5 Když jsou všechny Vklady provedeny, obdrží Strany e-mailové potvrzení s uvedením dohodnutých podmínek. E-mailové potvrzení se považuje za důkaz účinnosti Transakce mezi Stranami.

11.6 Výpočet časových lhůt uvedených v oddílech 11.1 až 11.5 provede Platforma. Pokud Strany neuzavřou jinou dohodu o časových lhůtách, budou časové lhůty vypočítané Platformou závazné.

 

12. Vyzvednutí a množství

12.1 Prodejce uchovává uvedené Zaznamenané produkty připravené k vyzvednutí v čase a místě dohodnutých s Kupujícím / Subjektem provádějícím likvidaci.

12.2 Kupující / Subjekt provádějící likvidaci vyzvedne Zaznamenané produkty do 10 dnů (240 hodin) po poskytnutí Vkladu Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci. Oddíl 11.6 se vztahuje i na tuto časovou lhůtu. Pokud Kupující / Subjekt provádějící likvidaci nedodrží lhůtu, může Prodejce Transakci odmítnout. V tomto případě:
• 70 % Vkladu Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci bude vráceno do Hlavní peněženky Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci,
• 25 % Vkladu Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci bude převedeno do Hlavní peněženky Prodejce jako odškodné,
• 5 % Vkladu Kupujícího / Subjektu provádějícího likvidaci bude převedeno na Platformu jako odškodné,
• Vklad Prodejce bude vrácen do Hlavní peněženky Prodejce.

 

13. Testování

13.1 Kupující / Subjekt provádějící likvidaci je oprávněn, ale není povinen otestovat jakost a množství Zaznamenaných produktů. Pro takový test platí časová lhůta 7 dnů (168 hodin), která běží od vyzvednutí Zaznamenaných produktů (tj. naskenováním QR kódu poskytnutého pro tento účel). Test může provést Kupující / Subjekt provádějící likvidaci, přičemž musí být v souladu s průmyslovou normou platnou pro takové testy. Za účelem informování Prodejce bude výsledek testu nahrán prostřednictvím Uživatelského účtu.

13.2 V případě, že je proveden test a Prodejce akceptuje výsledky testu, pokud jde o jakost a množství, je Transakce dokončena. Odměna na základě jakosti a množství prokázaných testem bude automaticky převedena do Hlavní peněženky Strany, která požaduje platbu. Odměna Platformy bude automaticky převedena do Hlavní peněženky Platformy. Nevyužitá částka ve Vázaných peněženkách bude převedena do Hlavních peněženek Stran.

13.3 V případě, že není proveden žádný test, může Prodejce po uplynutí doby uvedené v části 13.1 jednostranně Transakci dokončit na základě jakosti a množství předpokládaných v Nabídkovém záznamu. Odměna na základě předpokládané jakosti a množství bude převedena do Hlavní peněženky Strany, která požaduje platbu. Odměna Platformy bude automaticky převedena do Hlavní peněženky Platformy. Nevyužité částky ve Vázaných peněženkách budou převedeny do Hlavních peněženek Stran. Do doby, než Prodejce dokončí Transakci, může Kupující / Subjekt provádějící likvidaci nahrát test.

13.4 Pokud se výsledek testu liší od jakosti předpokládané v Nabídkovém záznamu, mají strany následující možnosti:

13.4.1 Pokud Prodejce s výsledkem testu souhlasí, bude Transakce dokončena na základě výsledku testu. Úhrady budou automaticky převedeny odpovídajícím způsobem, nevyužité částky ve Vázaných peněženkách budou převedeny do Hlavních peněženek Stran.

13.4.2 Pokud Prodejce s výsledkem testu nesouhlasí, může být Transakce do 48 hodin po nahrání výsledku testu prostřednictvím Uživatelského účtu uvedena do stavu „Sporné“.

13.4.3 Pokud Prodejce nepodnikne žádné kroky, bude Transakce dokončena na základě výsledku testu 48 hodin po nahrání výsledku testu. Příslušné odměny budou odpovídajícím způsobem převedeny, nevyužité částky budou převedeny do jejich Hlavních peněženek.

 

14. Spor

14.1 Pokud Prodejce uvede Transakci do stavu „Sporné“, proces Transakce se pozastaví, dokud Strany nedosáhnou dohody. Prodejce informuje Platformu o existenci sporu.

14.2 Řešení sporu mezi Stranami bude probíhat mimo Platformu. Dohoda bude zahrnovat pouze jakost a množství Zaznamenaných produktů.

14.3 Po dosažení dohody zanese Kupující podmínky urovnání do webové šablony poskytnuté Platformou. Pokud Prodejce podmínky potvrdí, bude Transakce dokončena v souladu s dohodou.

14.4 Pokud Prodejce nepřijme podmínky dohody zanesené Kupujícím, Strany se vrátí k procesu dohody. Pokud nebylo do šesti měsíců od zahájení sporu dosaženo žádné dohody, bude se Transakce považovat za ukončenou a příslušné částky ve Vázaných peněženkách budou převedeny do Hlavních peněženek Stran.

 

15. Platby a převod vlastnictví

15.1 Platba bude provedena prostřednictvím Poskytovatele platebních služeb. Při registraci na Platformě se Strany zaregistrují u Poskytovatele platebních služeb a otevřou si Platební účty. Smluvní podmínky účtu Poskytovatele platebních služeb jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a lze je stáhnout z webových stránek Platformy.

15.2 Na vyžádání se Strany prokáží Poskytovateli platebních služeb pro účely boje proti praní peněz. Požadované informace a dokumenty budou poskytnuty prostřednictvím Uživatelského účtu a předány Poskytovateli služeb. Odesláním žádosti o registraci Strany souhlasí s předáním informací Poskytovateli platebních služeb pro účely boje proti praní peněz.

15.3 Platby za Transakce se provádějí pouze prostřednictvím Platebních účtů.

15.4 Strany dají pokyn Poskytovateli platebních služeb, aby uvolnil a převedl finanční prostředky z Platebních účtů podle ustanovení těchto Podmínek používání.

15.5 Vlastnictví Zaznamenaných produktů bude převedeno pod podmínkou platby Částky transakce do Hlavní peněženky příjemce, tj. Prodejce nebo Subjektu provádějící likvidaci, podle okolností.

 

16. Odměna Platformy

Platforma obdrží odměnu 5 % z příslušné částky Transakce za každou dokončenou Transakci. Odměna bude splatná, jakmile bude Transakce ukončena podle části 12.2.

D. Zvláštní ustanovení
17. Duševní vlastnictví

17.1 Platforma a Strany zůstávají vlastníky práv ke svému příslušnému duševnímu vlastnictví, včetně ochranných známek, autorských práv a patentů.

17.2 Strany udělují Platformě nevýhradní, přenositelné, sublicencovatelné právo, a to bez nároku na odměnu, používat informace, data a další obsah poskytnutý Stranami při používání Platformy pro účely provozu Platformy.

 

18. Prohlášení a záruky

18.1 Platforma neustále usiluje o to, aby udržela svou funkčnost a všechny služby na vysoké úrovni a aktualizované. Přesto Stranám tyto funkce nezaručuje.

18.2 Platforma nepřebírá žádné záruky, pokud jde o totožnost Uživatelů a jejich oprávnění nakládat s jakýmikoli položkami.

 

19. Odpovědnost

19.1 V rozsahu povoleném platnými zákony Platforma vylučuje veškeré výslovné nebo předpokládané závazky a odpovědnost. Uživatelům je poskytována pouze Platforma, kterou mohou používat pro své činnosti a na svou vlastní odpovědnost. Používání Platformy a služeb je proto na vlastní riziko Uživatelů. Vyloučení odpovědnosti se proto vztahuje na jakékoli škody, ztráty, zejména, mimo jiné, na peněžní ztrátu, ztrátu dobrého jména, zisků, jiné ztráty nehmotné povahy nebo na jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné škody. Platforma nepřebírá žádnou odpovědnost zejména za plnění Transakčních smluv uzavřených mezi Stranami na Tržištěm.

19.2 Vyloučení závazků a odpovědnosti Platformy se vztahuje zejména, mimo jiné, na:

19.2.1 Jakékoli škody na aktivech Uživatelů v průběhu používání Tržiště.

19.2.2 Jakékoli škody a peněžní ztráty v průběhu obchodování s Chladivy, jako jsou škody a ztráty týkající se dostupnosti, jakosti, množství, dalších charakteristik a podrobností dodávky Chladiv.

19.2.3 Jakékoli škody a ztráty v průběhu používání platebních služeb, jako jsou škody vyplývající z omezení nebo odepření přístupu k systémům Poskytovatele platebních služeb nebo jiných třetích stran.

19.2.4 Jakékoli škody vyplývající z opoždění nebo narušení služeb Platformy.

19.2.5 Jakékoli škody a ztráty v průběhu plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím Platformy.

19.2.6 Jakékoli ztráty dat způsobené Platformou.

19.2.7 Jakékoli škody vyplývající z neschopnosti Uživatelů nastavit své vlastní systémy, včetně přístupnosti Platformy, nebo z neschopnosti pracovat s Platformou.

19.3 Uživatel tímto výslovně zaručuje, že nebude vůči Platformě vznášet žádné nároky na náhradu škody ani jiné požadavky, zejména že nebude vůči Platformě vznášet žádné nároky na náhradu škody ani uplatňovat jiné soudní či mimosoudní prostředky.

 

20. Odškodnění

20.1 Strana odškodní Platformu, společnosti přidružené k Platformě a jakékoli subdodavatele za veškeré nároky, škody a náklady (včetně nákladů na soudní pře a právní poradenství a nákladů pro znalce), které jsou uplatňovány nebo vznikají v důsledku činností uživatele při používání Platformy nebo v souvislosti s nimi, jako jsou zejména podvodné, protiprávní, škodlivé činnosti nebo činnosti představující porušení Podmínek.

20.2 Povinnost Strany odškodnit se neuplatní, pokud je za vznik příslušných nároků, škod nebo nákladů odpovědná Platforma.

 

21. Zpracování dat

21.1 Platforma shromažďuje a uchovává údaje odeslané Uživatelem. Tyto údaje zahrnují také osobní údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro poskytování služeb podle těchto Podmínek používání a pro zpracování plateb Poskytovatelem platebních služeb. Podrobnosti o zpracování údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů skupiny Daikin Europe ( https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html ). Zpracování údajů v kontextu platebních služeb je výhradní odpovědností Poskytovatele platebních služeb.

21.2 Uživatel zaručuje Platformě a všem ostatním Uživatelům, že s ohledem na přenášené údaje se tak děje v souladu se zákonem o ochraně údajů.

 

22. Důvěrnost a ochrana tajemství

22.1 Platforma je oprávněna po celou dobu platnosti této Uživatelské smlouvy zpracovávat a uchovávat jiné než osobní údaje přijaté od Uživatele. Uživatel tímto konkrétně uděluje následující souhlas:

22.1.1 Platforma může uchovávat a zpracovávat jakékoli údaje poskytnuté v průběhu registrace, jakož i příslušné aktualizace sdělené Uživatelem, které se jich týkají.

22.1.2 Platforma může uchovávat data nahraná Uživatelem v souvislosti s používáním Tržiště. Platforma zejména shromažďuje průměrné ceny všech Nabídek a zpřístupňuje je Uživatelům.

22.1.3 Platforma může také uchovávat data týkající se obchodů s Chladivy a Transakcí s nimi souvisejících, množství, jakosti a původu. Tyto údaje jsou k dispozici pouze registrovaným Uživatelům Platformy.

22.2 Se všemi údaji týkajícími se Uživatele, které Uživatel označil jako důvěrné, bude Platforma nakládat jako s důvěrnými, a tyto údaje použije pouze v souladu s těmito Podmínkami použití. Platforma si vyhrazuje právo odchýlit se od tohoto pravidla, pokud je na základě právních nebo regulatorních požadavků Platforma povinna zveřejnit údaje o Uživateli.

 

23. Doba platnosti a ukončení

23.1 Smlouva o používání se uzavírá na neomezenou dobu.

23.2 Smlouvu o používání mohou Strany ukončit kdykoli, přičemž to musí oznámit dva týdny před koncem každého měsíce. Ukončení lze provést aktivací funkce v Uživatelském účtu poskytnuté pro tento účel.

23.3 Právo na mimořádné ukončení z dobrého důvodu zůstává nedotčeno.

23.4 Po ukončení Smlouvy o používání budou Uživatelské účty ukončující Strany zablokovány pro nové Transakce. Probíhající Transakce budou dokončeny, pokud již byla Nabídka Prodejcem přijata. Nabídkové záznamy a Nabídky nepřijaté Prodejcem Platforma vyřadí. Platební účet bude uzavřen a všechny peníze budou převedeny na bankovní účet majitele Platebního účtu.

 

E. Různé
24. Kontakt, elektronická komunikace
 

24.1 Platforma je dosažitelná následujícími komunikačními prostředky
Poštovní adresa: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400, Ostende
Telefon: +32 59 55 81 11
Email: contact@retradeables.com

24.2 Veškerá komunikace se Stranami bude vedena prostřednictvím Uživatelů. Informace obdržené Uživateli budou považovány za informace obdržené Stranami.

 

25. Postoupení a vyrovnání

25.1 Žádné postoupení práv Stran podle těchto Podmínek používání s Platformou třetím stranám není povoleno, ať už jako celku nebo jejich části.

25.2 Strany jsou oprávněny uplatnit právo na vyrovnání proti Platformě pouze na základě protipohledávek, které jsou nesporné nebo o nichž bylo rozhodnuto s účinkem res iudicata.

 

26. Změny

26.1 Platforma je oprávněna tyto Podmínky používání kdykoli změnit. Změny mohou být prováděny zejména za účelem jejich přizpůsobení platným zákonům nebo za účelem provedení změn ve smluvně dohodnutých službách. Platforma uvědomí Uživatele o změněných Podmínkách používání písemně nebo v elektronické podobě nejméně třicet (30) dnů před jejich vstupem v platnost. Změněné Podmínky používání nabudou účinnosti, pokud proti nim Uživatel ve výše uvedené lhůtě písemnou formou nevznese námitky. Platforma uvědomí uživatele o těchto důsledcích samostatně v rámci oznámení. V případě včasné námitky Uživatele proti změně je Platforma oprávněna ukončit Uživatelskou smlouvu na základě smluvních podmínek těchto Podmínek používání. Ostatní práva na ukončení zůstávají nedotčena.

26.2 Jinak vyžadují změny a doplňky Podmínek používání elektronickou formu. To platí také pro změnu samotné části formuláře.

 

27. Částečná neplatnost

Pokud by jedno nebo více ustanovení Podmínek používání bylo neplatné nebo nevymahatelné nebo se takovým stalo, zbývající ustanovení Podmínek používání tím nebudou dotčena. Namísto neplatného nebo nevymahatelného ustanovení se považuje za dohodnuté takové platné ustanovení, které se v právních a ekonomických pojmech co nejvíce blíží smyslu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. Totéž platí pro rozpory v Podmínkách používání.

28. Rozhodné právo

Podmínky používání a vztah z nich vyplývající se budou řídit výlučně zákony Belgie, včetně ustanovení belgických kolizních norem a vyjma všech mezinárodních a nadnárodních (smluvních) právních systémů, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980 (CISG).

29. Místo plnění, místo jurisdikce

Výhradním místem řešení všech sporů vyplývajících z Podmínek používání nebo v souvislosti s nimi a/nebo o platnosti Podmínek používání je Brusel v Belgii. Místem jurisdikce pro všechny služby vyplývající z Podmínek použití nebo v souvislosti s nimi je Brusel v Belgii.

Příloha A: Jakosti Zaznamenaných produktů

Jakost A je jediné chladivo nebo směsi odčerpané bez smíchání s jinými jednotlivými Chladivy nebo směsmi, které vyžadují výhradně profesionální postup čištění od oleje, vlhkosti, NCG a nečistot a přepracování na původní složení. Musí být analyzováno a certifikováno, aby bylo možné je označit a prodávat jako regenerované chladivo.

Jakost B jsou Chladiva, která jsou míchána během procesu odčerpávání ve stejné láhvi nebo nádobě. Směs řady B obsahuje dvě nebo více jednotlivých Chladiv nebo směsí. Tato smíšená chladiva budou vyčištěna od oleje, vody a nečistot a budou odeslána do destilační kolony za účelem jejich separace od původních složek. Jakmile je provedena separace chladiv, je nutné je upravit na původní složení a certifikovat je pomocí analýzy, aby mohla být označena jako regenerovaný produkt.

Jakost A by bylo například chladivo R410A odčerpané odděleně od ostatních chladiv v různých lahvích a regenerované čištěním a úpravou a závěrečnou certifikací. Jako příklad řady B může sloužit, když jsou chladiva R404A a R410A odčerpána do stejné láhve, a proto jsou automaticky klasifikována jako směsné odpadní plyny a pro jejich separaci a regeneraci je třeba provést jejich destilaci.

Jakost C: všechna smíšená Chladiva, která nelze regenerovat destilací a je třeba je zpracovat procesem tepelné přeměny, aby se transformovala na HF a HCL. Směs obsahující uhlovodíky (HC) by byla automaticky považována za řadu C.