PODMIENKY POUŽÍVANIA

Publikované dňa 04.03.2021

Úvod

Platforma spoločnosti Daikin Europe N.V. funguje ako online platforma pod doméne www.retradeables.com Platforma ponúka online trh na obchodovanie s recyklovateľnými chladivami. Predajcovia chladív sú na trhu oprávnení uvádzať zoznam chladív na recykláciu alebo likvidáciu. Kupujúci alebo likvidátori sú oprávnení predkladať ponuky na položky v zozname a kúpiť chladivá na recykláciu alebo likvidáciu. Tieto podmienky používania určujú používanie platformy pre všetkých používateľov.

Obsah

A. Všeobecne
1. Rozsah
2. Definície a interpretácia
3. Platforma, funkcie a služby
B. Zaradenie
4. Požiadavky na používanie platformy
5. Registrácia
6. Používateľské kontá
C. Používanie platformy a obchodovanie
7. Všeobecné povinnosti používateľa
8. Využitie trhu
9. Zoznam
10. Proces podávania ponúk
11. Vklady a zamietnutie
12. Vyzdvihnutie a množstvo
13. Testovanie kvality
14. Spor
15. Platby a prenos vlastníctva
16. Odmena platformy
D. Špeciálne podmienky
17. Duševné vlastníctvo, údaje
18. Zastúpenie a záruky
19. Zodpovednosť
20. Spracovanie údajov
21. Odškodnenie
22. Zachovanie mlčanlivosti, ochrana obchodných tajomstiev
23. Obdobie platnosti a vypovedanie zmluvy
E. Rôzne
24. Kontakt, elektronická komunikácia
25. Prevod a započítanie pohľadávky
26. Dodatky
27. Čiastočná neplatnosť
28. Výber práva
29. Miesto výkonu, jurisdikcia

A. Všeobecne
1. Rozsah

1.1 Tieto podmienky používania určujú používanie platformy a služieb, poskytovaných prostredníctvom platformy, a poskytujú právny rámec vzťahu medzi platformou a používateľom. Tieto podmienky platia pre všetkých používateľov zaregistrovaných od dátumu publikácie, zobrazeného vyššie, ktorí prijali ich platnosť.

1.2 Nutným predpokladom predaja cez platformu je použitie funkcií platobných služieb, ktoré sú začlenené do platformy. Tieto platobné služby neponúka platforma, ale poskytovateľ platobných služieb. Prijatím týchto podmienok používateľ tiež súhlasí s rámcovou dohodou poskytovateľa platobných služieb.

1.3 Tieto podmienky používania obsahujú kompletné podmienky platné medzi používateľmi a platformou vo vzťahu k ponúkaným službám.

1.4 Používanie účtu na platforme podľa týchto podmienok nijako nenahrádza žiadne ohlasovacie povinnosti týkajúce sa používania a / alebo manipulácie s chladivami, ktoré môžu používateľom pripisovať príslušné miestne zákony.

2. Definície a interpretácia
2.1 Definície


„Trieda A“ znamená kvalitu A chladív, ako je určené v prílohe A.
„Záujemca“ znamená právny subjekt predkladajúci požiadavku na registráciu do platformy.
„Trieda B“ znamená kvalitu B chladív, ako je určené v prílohe A.
„Cenová ponuka“ znamená buď cenovú ponuku na predaj, alebo likvidáciu.
„Proces podávania ponuky“ znamená proces začínajúci sa zoznamom a končiaci buď uzavretím obchodu, alebo jeho zrušením.
„Kupujúci“ znamená právny subjekt, ktorý kupuje chladivá.
„Vklad kupujúceho/vklad likvidátora“ znamená sumu podmienečne uschovanú kupujúcim/likvidátorom v procese podávania ponuky vypočítanú na základe cenovej ponuky za chladivá triedy A.
„Trieda C“ znamená kvalitu C chladív, ako je určené v prílohe A.
„Deň“ znamená 24 hodín so začiatkom o 0:00 hod. a koncom 23:59 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa.
„Vklady“ znamená vklad predajcu, kupujúceho alebo likvidátora, podľa daného prípadu.
„Likvidátor“ znamená právny subjekt, ktorý ponúka služby likvidácie pre produkty uvedené v zozname.
„Úschovná peňaženka“ znamená peňaženku platobného účtu poskytovateľa platobných služieb, v ktorých sú vklady uzamknuté ako zabezpečenie transakcií.
„Typ vyhodnotenia“ znamená typ vyhodnotenia kvality chladív buď meraním, alebo samohodnotením podľa typu/série zariadenia alebo historických údajov použitého typu chladiva;
„Produkty uvedené v zozname“ znamená kvalita a množstvo chladív uvedených v zozname.
„Zoznam“ znamená zverejnenie chladív určených na recykláciu alebo likvidáciu na trhu.
„Hlavná peňaženka“ znamená peňaženku platobného účtu poskytovateľa platobných služieb, s ktorou môže majiteľ účtu voľne nakladať.
„Trh“ znamená časť platformy, ktorá umožňuje zostavenie zoznamov chladív a cenových ponúk za chladivá.
„Strana“ alebo „Strany“ znamenajú právny subjekt(y), ktoré sú viazané týmito podmienkami používania, t. j. predávajúci, kupujúci a likvidátor.
„Platobný účet“ znamená hlavná peňaženka a úschovná peňaženka dohromady.
„Poskytovateľ platobných služieb“ znamená Mangopay S.A., poskytovateľ platobných služieb s licenciou podľa zákonov Luxemburska (https://www.mangopay.com/start/download-tcs/) so sídlom na: 2 Avenue Amélie, 1125 Luxembursko.
„Platforma“ znamená všetky funkcie ponúkané operátorom na doméne www.retradeables.com, vrátane používateľského rozhrania a systému servera.
„Chladivá“ znamená recyklované chladivá v kvalitatívnych triedach A, B a C, ako je určené v prílohe A.
„Predávajúci“ znamená právny subjekt, ktorý predáva chladivá.
„Vklad predávajúceho“ znamená sumu podmienečne uschovanú predávajúcim na základe cenovej ponuky pre chladivá triedy C.
„Podmienky používania“ sú tieto podmienky používania.
„Transakcia“ znamená prenos chladív buď na predaj, alebo na likvidáciu kupujúcemu alebo likvidátorovi, podľa daného prípadu.
„Suma transakcie“ znamená suma splatná podľa dohody o transakcii pri dokončení transakcie.
„Dohoda o transakcii“ znamená dohodu medzi stranami o predaji alebo likvidácii produktov uvedených v zozname.
„Používateľ“ znamená ľubovoľný registrovaný používateľ platformy označený stranou sa dostatočne oprávneného na používanie platformy a legálne zastupujúceho danú stranu v transakciách.
„Používateľské konto“ znamená prihlasovacie údaje, ktoré používateľ dostane na prihlásenie a využívanie služieb platformy.
„Používateľská zmluva“ znamená dohodu medzi stranami a operátorom platformy po registrácii, ktorá oprávňuje používateľa využívať služby platformy

2.2 Interpretácia

Pokiaľ to nie je inak uvedené, tieto podmienky používania sa musia interpretovať nasledujúcim spôsobom:

2.2.1 kde to kontext povoľuje, odkaz na jednotné číslo zahrňuje množné číslo a opačne;

2.2.2 definovaný dokument alebo ustanovenie štatutárneho práva je odkaz k danému definovanému dokumentu alebo ustanoveniu ako je občas upravené, doplnené, preformulované alebo zaznamenané;

2.2.3 nadpisy slúžia len na jednoduchosť odkazu a budú sa ignorovať v interpretácii týchto podmienok používania;

2.2.4 kde to kontext povoľuje, odkaz na mužský rod zahrňuje ženský rod a opačne;

 

3. Platforma, funkcie a služby

3.1 Operátorom platformy je Daikin Europe N.V., spoločnosť s ručením obmedzeným a so sídlom na adrese 8400 Oostende, Belgicko, registrovanou v obchodnom registri v meste Oostende pod registračným číslom 0412.120.336.

3.2 Platforma ponúka online trh na obchodovanie s chladivami na recykláciu alebo likvidáciu vrátane prístupu k poskytovateľovi platobných služieb na spracovanie platobných transakcií spojených s transakciami.

3.3 Medzi funkcie patrí používateľské konto. Cez používateľské konto môže používateľ spravovať transakcie v platforme. Používanie používateľského konta na predajné účely je výhradnou zodpovednosťou používateľa. Platforma tiež poskytuje funkcie na komunikáciu a zdieľanie informácií medzi používateľmi.

3.4 Platforma je k dispozícii používateľovi v zobrazenej verzii na doméne www.retradeables.com. Občas poskytne platforma aktualizácie alebo inovácie. Používateľ nemá nárok na aktualizácie alebo inovácie.

3.5 Dôležité aktualizácie alebo inovácie ohľadom fungovania používateľského rozhrania alebo výkonu, či schopnosti uskutočniť predaje budú používateľovi oznámené v primeranom predstihu pretým, než začnú tieto aktualizácie či inovácie platiť. Menšie aktualizácie alebo inovácie budú v platforme indikované.

3.6 Platforma sa voľne rozhodne, podľa svojho vlastného uváženia, či bude integrovať do platformy služby od iných poskytovateľov.

3.7 Platforma je v priemere mesačne dostupná 97%. Môže však dochádzať k miernym alebo dočasným odchýlkam od tejto úrovne dostupnosti, čo však nepredstavuje obmedzenie funkčnosti.

 

B. Zaradenie
4. Požiadavky na používanie platformy

4.1 Záujemcovia vystupujú ako obchodníci. Počas procesu registrácie podľa časti 5 týchto podmienok používania používateľ odošle požadované informácie a dokumenty.

4.2 Záujemcovia musia poskytnúť všetky potrebné povolenia a oprávnenia na obchodovanie alebo likvidáciu chladív v mene spoločnosti, ako aj na osobnej úrovni, najmä certifikáty F-plyn.

4.3 Od používateľov sa vyžaduje náležité oprávnenie zákonne a výhradne zastupovať strany v transakciách. Ak dôjde k skončeniu ich oprávnenia, musia o tom informovať platformu a ukončiť s okamžitou platnosťou všetky operácie v platforme.

4.4 Používateľ je zodpovedný za starostlivú manipuláciu s používateľským kontom a informáciami v ňom obsiahnutých.

4.5 Strany zriadia platobný účet s poskytovateľom platobných služieb, aby mohli vykonávať platobné záväzky podľa týchto podmienok používania. Platobný účet bude mať hlavnú peňaženku a úschovnú peňaženku.

 

5. Registrácia

5.1 Na používanie platformy sa vyžaduje registrácia záujemcu. Registrácia sa vykoná len online. Záujemca vyplní online registračný formulár a poskytne všetky potrebné informácie a dokumenty.

5.2 Súčasťou registrácie pre platformu je aj registrácia s poskytovateľom platobných služieb. Všetky informácie a dokumenty vyžadované systémom na registráciu s poskytovateľom platobných služieb sa musia poskytnúť cez platformu.

5.3 Poskytnuté informácie musia byť kompletné, presné, a ak sa to vyžaduje, podložené dôkazom. Zmeny sa musia okamžite nahlásiť platforme. Platforma má oprávnenie vyžadovať dodatočné informácie, ak to bude potrebné.

5.4 Odoslaním žiadosti o registráciu záujemca potvrdzuje, že
• použije platformu výhradne ako obchodník,
• on/ona a strana, ktorú zastupuje, vlastní všetky potrebné povolenia a oprávnenia na vykonávanie aktivít v platforme,
• používateľ, odosielajúci žiadosť, je právoplatne oprávnený zastupovať záujemcu,
• všetky poskytnuté informácie a dokumenty na registráciu sú správne.

5.5 Platforma potvrdí žiadosť o registráciu odoslaním e-mailu s potvrdením na e-mailovú adresu uvedenú záujemcom.

5.6 Záujemca dostane e-mail o zaregistrovaní po schválení žiadosti o registráciu. E-mail o zaregistrovaní nezahrňuje registráciu s poskytovateľom platobných služieb.

5.7 Po prijatí e-mailu o zaregistrovaní môže záujemca dokončiť registráciu
• súhlasom s týmito podmienkami používania kliknutím na príslušné začiarkávacie políčko;
• súhlasom s rámcovou dohodou Mangopay kliknutím na príslušné začiarkávacie políčko;
• súhlasom so zásadami ochrany osobných údajov skupiny Daikin Europe Group kliknutím na príslušné začiarkávacie políčko.
Všetky dokumenty je možné si prevziať z e-mailu o zaregistrovaní alebo z platformy. Po súhlase s týmito podmienkami používania a úspešnej registrácii poskytovateľom platobných služieb sa používateľské konto aktivuje.

5.8 Registrácia môže byť odmietnutá z nasledujúcich dôvodov:
• informácie z časti 5.4 sú nesprávne alebo nekompletné;
• poskytovateľ platobných služieb odmieta prijať registráciu záujemcu.

 

6. Používateľské kontá

6.1 Počas registrácie sa určia personalizované funkcie zabezpečenia pre používateľské konto. Na zaistenie zabezpečenia používateľského konta musí vybrané heslo spĺňať požiadavky pre silné heslá, ako určuje registračný systém.

6.2 Používateľ musí vždy zaobchádzať s prihlasovacími údajmi a všetkými ďalšími personalizovanými funkciami zabezpečenia ako s dôvernými a okamžite informovať platformu, ak dôjde k akémukoľvek neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu používateľského konta. Platforma nie je zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce zo straty prihlasovacích údajov alebo personalizovaných funkcií zabezpečenia používateľom.

6.3 Platforma má právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať používateľské konto, celé alebo len jeho časť, z oprávnených dôvodov. Medzi oprávnené dôvody, medzi inými, patria porušenie týchto podmienok používania a dôkaz o zneužívaní alebo nebezpečnom používaní platformy alebo kriminálnych aktivitách.

 

C. Používanie platformy a obchodovanie
7. Všeobecné povinnosti strán

7.1 Strany sa tu zaväzujú upustiť od akýchkoľvek činností, ktoré by ohrozili alebo narušili funkčnosť platformy. Používateľ nezíska prístup k žiadnym údajom, ku ktorým nemá prístupové oprávnenie. Používateľ musí okrem toho zaistiť, že informácie, ktoré poskytuje cez platformu a údaje, ktoré nahráva na trh, neobsahujú žiadne vírusy, červy, trójske kone ani iný škodlivý softvér.

7.2 Strany musia zaviesť a udržiavať potrebné opatrenia na zabezpečenie údajov počas celého obdobia platnosti používateľskej zmluvy. Strany musia okamžite upozorniť platformu o všetkých technických zmenách, ktoré sa odohrávajú v ich oblasti a ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služieb platformy alebo jej zabezpečenie.

7.3 Strany majú zakázané umiestňovať do platformy obsah (napr. odkazy alebo snímky), ktoré porušujú práva tretích strán, porušujú ustanovenia zákona, regulačné požiadavky alebo uplatňovanie verejného záujmu alebo nie sú v súlade s účelom platformy.

7.4 Strany pomôžu pri vyšetrovaní útokov tretích strán na platformu do takej miery, do akej sa vyžaduje pomoc.

7.5 Strany odškodnia platformu za všetky škody vyplývajúce z nedodržania týchto povinností a zaistia platformu proti všetkým nárokom tretích strán vrátane nákladov za právne konzultácie a súdne výdavky, ktoré platforme vzniknú kvôli nedodržaniu týchto povinností stranami.

 

8. Využitie trhu

8.1 Na zostavenie zoznamu chladív na trhu použije predajca webovú šablónu zobrazenú vo funkcii „Zoznam“ používateľského konta. Zostavenie zoznamov cez iné komunikačné prostriedky nie je povolené a tieto budú odstránené.

8.2 Predajca sa uistí, že produkty uvedené v zozname sú na sklade v priestoroch predajcu, pripravené na odoslanie a bezpečne chránené podľa príslušných bezpečnostných nariadení, konkrétne platnej európskej dohody ohľadom medzinárodnej prepravy nebezpečného tovaru na cestách.

8.3 Predajca môže vykonať zmeny v zozname len vyňatím položiek zo zoznamu a opätovným vytvorením zoznamu. Predajca môže produkty vyňať zo zoznamu kedykoľvek, pokiaľ nie je cenová ponuka prijatá.

8.4 Platforma môže zablokovať zoznam,
• ak existuje dôvod predpokladať, že zoznam porušuje požiadavky týchto podmienok používania alebo
• ak je blokovanie zoznamu objednané insolvenčným správcom, súdom alebo kompetentným štátnym úradom so záväznosťou.
Právo platformy zablokovať používateľské konto podľa časti 6.3 zostáva nedotknuté.

8.5 Zoznamy budú zoradené v platforme podľa ich vydania. Používatelia majú možnosť zoznamy filtrovať a zoradiť.

 

9. Zoznamy

Zostavením zoznamu chladív predajca dáva používateľom platformy možnosť podať cenovú ponuku buď na kúpu, alebo likvidáciu produktov uvedených v zozname. Zoznam nepredstavuje právne záväznú ponuku. Zoznam vyžaduje nasledujúce informácie:
• typ F plynu (opis typu),
• počet extrakčných fliaš,
• celková čistá hmotnosť každej extrakčnej fľaše (t. j. maximálny objem fľaše),
• celkové extrahované množstvo,
• typ vyhodnotenia,
• kvalitatívna trieda podľa prílohy A.
Strany berú na vedomie, že množstvo a trieda produktov uvedených v zozname môžu byť definitívne určené testom podľa časti 13.

10. Proces podávania ponúk

10.1 Cenová ponuka je záväzná pre zoznam a pred jej prijatím ju nie je možné zmeniť. Odošle sa cez používateľské konto kupujúceho/likvidátora. Pre každý zoznam sa zadajú ponuky pre triedy A, B a C. Na jeden zoznam a triedu je možné zadať len jednu cenovú ponuku. Cenová ponuka musí byť minimálne 1 Euro, alebo ekvivalent jedného eura v prípade, že sa použije iná mena. Zrušenie cenovej ponuky je možné len na základe časti 11.2. Predajca prijme oznámenie o cenovej ponuke.

10.2 Predajca sa slobodne rozhodne, ktorú z cenových ponúk príjme. Kupujúci/likvidátor prijme oznámenie o prijatí. Po prijatí cenovej ponuky sa uzavrie záväzná zmluva (dohoda o transakcii) podľa podmienok z častí 11. až 14.

 

11. Vklady a zamietnutie

11.1 V priebehu 7 dní (168 hodín) po oznámení prijatia kupujúcemu/likvidátorovi, predajca vloží vklad predajcu do jeho úschovnej peňaženky. Vklad predajcu sa vypočíta podľa cenovej ponuky na triedu C odoslanej kupujúcim/likvidátorom.

11.2 Ak predajca nevložil svoj vklad v období určenom v časti 11.1, kupujúci/likvidátor má právo odmietnuť transakciu. Pri odmietnutí sa transakcia ukončuje. Do odmietnutia kupujúceho/likvidátora môže predajca vložiť vklad predajcu.

11.3 Ak predajca vklad vložil, kupujúci/likvidátor dostane oznámenie o vklade. V priebehu 7 dní (168 hodín) po prijatí oznámenia vloží kupujúci/likvidátor vklad kupujúceho/likvidátora do jeho úschovnej peňaženky. Vklad kupujúceho/likvidátora sa vypočíta podľa cenovej ponuky na triedu A odoslanej kupujúcim/likvidátorom. Predajca prijme oznámenie o vklade kupujúceho/likvidátora.

11.4 Ak kupujúci/likvidátor nevloží svoj vklad v období určenom v časti 11.3, predajca môže odmietnuť transakciu. Pri odmietnutí sa transakcia ukončuje. Vklad predajcu sa prenesie do hlavnej peňaženky predajcu. Do odmietnutia predajcu môže kupujúci/likvidátor vložiť vklad.

11.5 Ak sú vložené všetky vklady, strany dostanú e-mailové potvrdenie s dohodnutými podmienkami. E-mailové potvrdenie sa považuje za dôkaz účinnosti transakcie medzi stranami.

11.6 Časové obdobia v častiach 11.1 až 11.5 vypočíta platforma. Ak sa v časových obdobiach medzi stranami nevykoná žiadna odchyľujúca sa dohoda, časové obdobia vypočítané platformou budú záväzné.

 

12. Vyzdvihnutie a množstvo

12.1 Predajca bude mať pripravené produkty uvedené v zozname na vyzdvihnutie v čase a na mieste, ktoré si dohodol s kupujúcim/likvidátorom.

12.2 Kupujúci/likvidátor vyzdvihne produkty uvedené v zozname do 10 dní (240 hodín) po vložení vkladu kupujúceho/likvidátora. Aj na toto časové obdobie platí časť 11.6. Ak kupujúci/likvidátor nedodrží časový limit, predajca môže transakciu odmietnuť. V takom prípade:
• 70% vkladu kupujúceho/likvidátora sa vráti do hlavnej peňaženky kupujúceho/likvidátora,
• 25% vkladu kupujúceho/likvidátora sa prevedie do hlavnej peňaženky predajcu ako kompenzácia,
• 5% vkladu kupujúceho/likvidátora sa prevedie do platformy ako kompenzácia,
• vklad predajcu sa vráti do hlavnej peňaženky predajcu.

 

13. Testovanie

13.1 Kupujúci/likvidátor je oprávnený, ale nie povinný, otestovať kvalitu a množstvo produktov uvedených v zozname. Pre takéto testovanie platí časové obdobie 7 dní (168 hodín) so začiatkom pri vyzdvihnutí produktov uvedených v zozname (t. j. zoskenovaním QR kódu určeného na tento účel). Testovanie môže vykonávať kupujúci/likvidátor a musí sa dodržať príslušná priemyselná norma pre takéto testy. Výsledok testovania sa nahrá cez používateľské konto, aby bol predajca informovaný.

13.2 Ak sa testovanie vykoná a predajca súhlasí s výsledkami testovania ohľadom kvality a množstva, transakcia je dokončená. Odškodnenie za kvalitu a množstvo určené pri testovaní sa automaticky prenesie do hlavnej peňaženky strany, ktorá má nárok na platbu. Kompenzácia pre platformu sa automaticky prenesie do hlavnej peňaženky platformy. Nepoužité sumy v úschovných peňaženkách sa prenesú do hlavných peňaženiek strán.

13.3 V prípade, že sa nevykoná žiadne testovanie, predajca môže po uplynutí časového obdobia stanoveného v časti 13.1 jednostranne ukončiť transakciu podľa predpokladanej kvality a množstva uvedených v zozname. Odškodnenie podľa predpokladanej kvality a množstva sa prenesie do hlavnej peňaženky strany, ktorá má nárok na platbu. Kompenzácia pre platformu sa automaticky prenesie do hlavnej peňaženky platformy. Nepoužité sumy v úschovných peňaženkách sa prenesú do hlavných peňaženiek strán. Pokým predajca nedokončí transakciu, môže kupujúci/likvidátor nahrať výsledok testu.

13.4 Ak sa výsledok testovania líši od uvedenej kvality v zozname, strany majú nasledujúce možnosti:

13.4.1 Ak predajca súhlasí s výsledkom testovania, transakcia sa ukončí podľa výsledku testovania. Odškodnenia sa podľa toho automaticky prenesú a nepoužité sumy v úschovných peňaženkách sa prenesú do hlavných peňaženiek strán.

13.4.2 Ak predajca nesúhlasí s výsledkom testovania, transakcia prejde do stavu „v spore“ cez používateľské konto do 48 hodín po nahratí výsledku testovania.

13.4.3 Ak predajca nezačne žiadne konanie, transakcia sa ukončí podľa výsledku testovania 48 hodín po nahratí výsledku testovania. Odškodnenia sa podľa toho prenesú a nepoužité sumy sa prevedú do príslušných hlavných peňaženiek.

 

14. Spor

14.1 Ak predajca vloží transakciu do stavu „v spore“, proces transakcie sa preruší, pokým sa strany nedohodnú. Predajca upovedomí platformu o existencii sporu.

14.2 Rozhodnutie sporu medzi stranami sa uskutoční mimo platformu. Urovnanie sa bude týkať len kvality a množstva produktov uvedených v zozname.

14.3 Po dosiahnutí urovnania kupujúci zadá podmienky urovnania do webovej šablóny poskytnutej platformou. Ak podmienky potvrdí predajca, transakcia sa dokončí podľa urovnania.

14.4 Ak predajca nesúhlasí s podmienkami urovnania, ktoré zadal kupujúci, strany znova začnú proces urovnania. Ak do šiestich mesiacov od začiatku sporu nedôjde k žiadnemu urovnaniu, transakcia bude považovaná za ukončenú a príslušné sumy z úschovných peňaženiek sa prevedú do hlavných peňaženiek strán.

 

15. Platby a prenos vlastníctva

15.1 Platba sa uskutoční cez poskytovateľa platobných služieb. Strany sa zaregistrujú u poskytovateľa platobných služieb a otvoria si platobné účty pri registrácii s platformou. Zmluvné podmienky pre účet poskytovateľa platobných služieb sú uvedené v rámcovej dohode a je možné si ich prevziať z webovej stránky platformy.

15.2 Na vyžiadanie sa musia strany identifikovať poskytovateľovi platobných služieb z dôvodu boja proti praniu špinavých peňazí. Potrebné informácie a dokumenty sa poskytnú cez používateľské konto a odošlú sa poskytovateľovi služby. Odoslaním požiadavky na registráciu strany schvaľujú prenos informácií poskytovateľovi platobných služieb za účelom boja proti praniu špinavých peňazí.

15.3 Platby za transakcie sa uskutočnia len cez platobné účty.

15.4 Strany dávajú pokyny poskytovateľovi platobných služieb na uvoľnenie a prenos finančných prostriedkov z platobných účtov podľa ustanovení týchto podmienok používania.

15.5 Vlastníctvo produktov uvedených v zozname sa prevedie pod podmienkou zaplatenia sumy transakcie do hlavnej peňaženky príjemcu, t. j. predajcu alebo likvidátora, podľa konkrétneho prípadu.

 

16. Odmena platformy

Za každú dokončenú transakciu dostane platforma odmenu 5% z príslušnej sumy transakcie. Splatnosť odmeny je pri ukončení transakcie podľa časti 12.2.

D. Špeciálne podmienky
17. Duševné vlastníctvo

17.1 Platforma a strany zostanú vlastníkmi ich príslušných práv na duševné vlastníctvo vrátane ochranných známok, autorských práv a patentov.

17.2 Strany poskytujú platforme nevýhradné, prenosné, sublicencované a bezplatné právo na používanie informácií, údajov a iného obsahu uvedeného stranami počas používania platformy na účely prevádzky platformy.

 

18. Zastúpenia a záruky

18.1 Platforma sa usiluje udržiavať svoju funkčnosť a všetky služby na vysokej úrovni a zakaždým aktualizované. Aj napriek tomu nie sú funkcie stranám zaručené.

18.2 Platforma nepreberá žiadnu záruka vo vzťahu k identite a oprávneniu používateľov likvidovať akékoľvek položky.

 

19. Zodpovednosť

19.1 Do rozsahu, ktorý povoľuje príslušný zákon, platforma vylučuje všetky výslovné alebo implicitné záväzky a zodpovednosti. Používateľom je poskytnutá len platforma, ktorú môžu využiť na svoje aktivity na vlastnú zodpovednosť. Používanie platformy a služieb je preto na vlastné riziko používateľov. Vylúčenie zodpovednosti sa preto rozširuje na všetky škody, straty, najmä, ale bez obmedzenia na stratu peňazí, reputácie, ziskov, iné nedefinovateľné straty alebo všetky špeciálne, nepriame alebo následné škody. Platforma hlavne nepreberá žiadnu zodpovednosť za plnenie dohôd o transakciách medzi stranami na trhu

19.2 Vylúčenie záväzkov a zodpovednosti platformy platí, najmä, ale nie bez obmedzení na:

19.2.1 Všetky škody spôsobené aktívam používateľov počas používania trhu.

19.2.2 Všetky škody a straty finančných prostriedkov počas obchodovania s chladivami, ako sú škody a straty ohľadom dostupnosti, kvality, množstva, iných vlastností a údajov o dodaní chladív.

19.2.3 Všetky škody a straty počas používania platobných služieb, ako sú škody vyplývajúce z obmedzenia alebo odmietnutia prístupu k systémom poskytovateľa platobných služieb alebo iných tretích strán.

19.2.4 Všetky škody vyplývajúce zo zdržaní alebo narušení služieb platformy.

19.2.5 Všetky škody a straty počas plnenia zmluvy uzatvorenej cez platformu.

19.2.6 Všetky straty údajov spôsobené platformou.

19.2.7 Všetky škody vyplývajúce z neschopnosti používateľov nastaviť ich vlastné systémy vrátane prístupu k platforme alebo neschopnosti ovládať platformu.

19.3 Používateľ sa tu výslovne zaručuje, že si nebude uplatňovať nároky za žiadne škody alebo iné dôvody od platformy najmä si nebude uplatňovať žiadne nároky za škody alebo iné súdne či mimosúdne prostriedky od platformy.

 

20. Odškodnenie

20.1 Strana odškodní platformu, spoločnosti spojené s platformou a všetkých subdodávateľov za všetky dožadované nároky, škody a náklady (vrátane nákladov za súdne spory a právne poradenstvo a náklady za odborníkov), ktoré môžu vzniknúť z alebo v spojitosti s aktivitami používateľa pri používaní platformy, ako sú najmä podvodné, urážlivé, škodlivé aktivity alebo aktivity, ktoré predstavujú porušenie podmienok.

20.2 Povinnosť strany odškodniť neplatí do tej miery, že platforma je zodpovedná za výskyt príslušných nárokov, škôd alebo nákladov.

21. Spracovanie údajov

21.1 Platforma zbiera a ukladá údaje odoslané používateľom. Medzi týmito údajmi sú aj osobné údaje. Tieto údaje sú potrebné na vykonanie služieb podľa týchto podmienok používania a spracovanie platieb poskytovateľom platobných služieb. Podrobnosti o spracovaní údajov sú zverejnené v Zásadách ochrany osobných údajov skupiny Daikin Europe Group ( https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html ). Spracovanie údajov v kontexte platobnej služby je výhradnou zodpovednosťou poskytovateľa platobných služieb.

21.2 Používateľ zaručuje platforme a všetkým ďalším používateľom, že pokiaľ ide o prenesenie údajov, vykonáva sa to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

22. Zachovanie mlčanlivosti a ochrana tajomstiev

22.1 Platforma je oprávnená počas obdobia platnosti tejto používateľskej zmluvy spracovať a ukladať neosobné údaje prijaté od používateľa. Používateľ týmto dáva konkrétne súhlas s nasledovným:

22.1.1 Platforma môže uložiť a spracovať všetky údaje poskytnuté počas registrácie a príslušných aktualizáciách používateľom.

22.1.2 Platforma môže uložiť údaje nahrané používateľom v spojitosti s používaním trhu. Platforma, konkrétne, zlučuje priemerné ceny všetkých cenových ponúk a sprístupňuje ich používateľom.

22.1.3 Platforma môže tiež uložiť údaje ohľadom obchodov s chladivami a transakcie vzhľadom na množstvo, kvalitu a pôvod. Tieto údaje sú dostupné len pre registrovaných používateľov platformy.

22.2 Platforma bude zaobchádzať dôverne so všetkými údajmi vzťahujúcimi sa k používateľovi, ktoré používateľ označil za dôverné, a použije ich len podľa týchto podmienok používania. Platforma si vyhradzuje právo obísť toto pravidlo, ak bude, podľa zákonných alebo regulačných požiadaviek, nútená zverejniť používateľské údaje.

 

23. Obdobie platnosti a vypovedanie zmluvy

23.1 Používateľská zmluva je uzavretá na neobmedzené obdobie platnosti.

23.2 Používateľskú zmluvu môžu strany vypovedať kedykoľvek s oznámením dvoch týždňov dopredu na konci každého mesiaca. Vypovedanie zmluvy je možné vykonať aktiváciou funkcie v používateľskom konte, ktorá je určená na tento účel.

23.3 Právo výnimočného vypovedania zmluvy z nejakého dôvodu zostáva nedotknuté.

23.4 Pri vypovedaní používateľskej zmluvy budú používateľské kontá vypovedajúcej strany blokované pre nové transakcie. Prebiehajúce transakcie sa dokončia, ak cenovú ponuku predajca už prijal. Zoznamy a ponuky, ktoré predajca neprijal, budú vyňaté zo zoznamu platformou. Platobný účet sa zatvorí a všetky finančné prostriedky sa prevedú na bankový účet majiteľa platobného účtu.

 

E. Rôzne
24. Kontakt, elektronická komunikácia

24.1 Platforma využíva nasledujúce komunikačné kanály:
Poštová adresa: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400, Ostend
Telefón: +32 59 55 81 11
E-mail: contact@retradeables.com

24.2 Celá komunikácia medzi stranami sa vykoná cez používateľov. Informácie prijaté používateľmi sa považujú za prijaté stranami.

 

25. Prevod a započítanie pohľadávky

25.1 Žiadny prevod práv strán tretím stranám podľa týchto podmienok používania s platformou nie je povolené, či už v celku alebo po častiach.

25.2 Strany majú právo započítať pohľadávku proti platforme podľa protinárokov, ktoré boli nesporné alebo posudzované podľa účinku res judicata.

 

26. Dodatky

26.1 Platforma má právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky používania. Dodatky sa môžu doplniť najmä na prispôsobenie podmienok príslušnému zákonu alebo implementáciu zmien do zmluvne odsúhlasených služieb. Platforma upozorní používateľa na upravené podmienky používania písomne alebo elektronicky minimálne tridsať (30) dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Upravené podmienky používania nadobudnú účinnosť vtedy, keď používateľ neznesie písomne voči nim žiadne námietky počas vyššie uvedeného obdobia. Platforma bude informovať používateľa samostatne o týchto následkoch v rámci oznámenia. V prípade, že používateľ načas vznesie námietku k dodatku, platforma má právo vypovedať používateľskú zmluvu podľa týchto zmluvných podmienok používania. Ostatné práva na vypovedanie zostávajú nedotknuté.

26.2 Dodatky a prílohy k podmienkam používania inak vyžadujú elektronickú formu. Platí to aj pre úpravu samotnej časti formulára.

 

27. Čiastočná neplatnosť

Ak sa jedno alebo viac ustanovení podmienok používania stane neplatnými alebo nevymáhateľnými, neovplyvní to zostávajúce ustanovenia podmienok používania. Namiesto neplatného alebo nevymáhateľného ustanovenia sa za platné ustanovenie bude považovať to, ktoré bude čo najbližšie v právnej a ekonomickej terminológii vo význame a účele neplatného alebo nevymáhateľného ustanovenia. To isté platí v rozdieloch v podmienkach používania.

28. Výber práva

Podmienky používania a vzťah z nich vzniknutý sa bude riadiť výhradne zákonmi Belgicka, vrátane belgických ustanovení kolízií zákonov a s výnimkou všetkých medzinárodných a nadnárodných (zmluvných) právnych systémov, najmä Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11.4.1980 (CISG).

29. Miesto výkonu, jurisdikcie

Výhradným miestom riešenia všetkých sporov vzniknutých z alebo v spojitosti s podmienkami používania a/alebo o platnosti podmienok používania je Brusel, Belgicko. Miestom jurisdikcie pre všetky služby vzniknuté z alebo v spojitosti s podmienkami používania je Brusel, Belgicko.

Príloha A: Kvality produktov uvedených v zozname

Kvalita A je chladivo alebo zmesi recyklované bez zmiešavanie s inými chladivami alebo zmesami, ktoré potrebujú len odborné vyčistenie od oleja, vlhkosti, NCG a nečistôt a upravenie na pôvodné zloženie. Musia byť analyzované a certifikované, aby sa označili a predali ako recyklované chladivá.

Kvalita B sú chladivá, ktoré sa počas recyklácie zmiešajú v rovnakej fľaši alebo nádobe. Zmes kvality B obsahuje dva alebo viac chladív alebo zmesí. Tieto zmiešané chladivá sa očistia od oleja, vody a nečistôt a odošlú sa do destilačnej kolóny, aby sa rozdelili na pôvodné zložky. Po rozdelení je potrebné chladivá upraviť na pôvodné zloženie a certifikovať analýzou, aby sa mohli označiť ako recyklované výrobky.

Kvalita A môže byť napríklad chladivo R410A spracované oddelene od iných chladív v rôznych fľašiach a recyklované čistením a úpravou a označené záverečnou certifikáciou. Kvalita B je napríklad vtedy, keď sa spracujú chladivá R404A a R410A v rovnakej fľaši, preto je klasifikovaná automaticky ako zmiešané odpadové plyny a musí sa destilovať na separáciu a recykláciu.

Kvalita C: všetky zmiešané chladivá, ktoré nie je možné recyklovať destiláciou a musia prejsť tepelnou konverziou, aby sa zmenili na HF a HCL. Zmes obsahujúca uhľovodíky (HC) sa môže automaticky považovať za kvalitu C.